Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh mtv

Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh mtv

Khi thành lập công ty, các công ty có thể có giám đốc đi thuê. Luật Ngô Gia  xin chia sẻ mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh mtv

tên công ty

Số:  …./…/QĐ – CSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
             ……., ngày       tháng       năm 20…..

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

(Vv  Bổ nhiệm Giám đốc công ty)

 

CHỦ SỞ HỮU CÔNG  TY 

 

 Căn cứ:          

– Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Điều lệ công ty;

– Nhu cầu và khả năng kinh doanh của công ty;

– Năng lực cá nhân ông/Bà………….

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm ông:

Họ và tên:   …………………………                                    Giới tính: ………………

Sinh ngày:     ………………           Dân tộc:…………                             Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:     ………..   Ngày cấp: …………

Nơi cấp:         ………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………….

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Ông /Bà………… có các quyền hạn, trách nhiệm của chức danh  Giám đốc  của công ty theo quy định của pháp luật Việt nam và các quy định trong Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban lãnh đạo Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như ­­ điều 3;

– L­­ưu VP ./.

 

CHỦ SỞ HỮU(ký tên, đóng dấu Công ty)

 

 

 

 

 

 

……………………………………