Home / Tổng hợp / Quyết định thành lập ban phòng chống lụt bão

Quyết định thành lập ban phòng chống lụt bão

Quyết định thành lập ban phòng chống lụt bão

  ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN QUẾ SƠN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:    1681 /QĐ-UBN                Quế Sơn, ngày  26  tháng 12  năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai

và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quế Sơn.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND &UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số: 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số: 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Công văn số: 3261/UBND-KTN ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã;

Xét đề nghị của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN  huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quế Sơn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện), gồm các ông, bà có tên sau:

 1. Ông Lê Tấn Trung – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban;
 2. Ông Trần Văn Noa – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban;
 3. Ông Lê Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban phụ trách công tác cứu trợ, cứu nạn;
 4. Ông Nguyễn Văn Chín – Trưởng phòng NN&PTNT huyện, Phó Trưởng ban Thường trực, phụ trách công tác phòng, chống thiên tai, kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện;
 5. Ông Võ Hoàng Khanh – Chỉ huy Trưởng cơ quan Quân sự huyện, Phó Trưởng ban phụ trách công tác TKCN trên địa bàn huyện;
 6. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng ban phụ trách công tác an toàn giao thông và TKCN;

          * Các Ủy viên:

 1. Ông Lê Hữu Châu – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện, kiêm Phó Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, phụ trách công tác đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện;
 2. Ông Doãn Hào – Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;
 3. Ông Dương Ngọc Hoàng – Trưởng phòng Kinh tế &Hạ tầng huyện;
 4. Ông Lê Quang Đức – Trưởng phòng Lao động-TB&XH huyện;
 5. Ông Lê Lực – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
 6. Ông Đồng Phước Thanh – Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện;
 7. Ông Cao Đức Hùng – Trưởng phòng Văn hóa&Thông tin huyện;
 8. Ông Nguyễn Nhựt – Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi huyện;
 9. Ông Lê Công Đoàn – Giám đốc BQL các DA ĐT&XD huyện;
 10. Ông Nguyễn Hữu Minh – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện;
 11. Ông Lê Nho Hùng – Chi Cục Trưởng Chi Cục Thống kê huyện;
 12. Ông Phan Ngọc Liễn – Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế huyện;
 13. Ông Lê Văn Năm – Trưởng Đài TT-TH huyện;
 14. Ông Nguyễn Bi – Trưởng phòng TN&MT huyện;
 15. Ông Lê Xuân Mai – Phó Trưởng phòng Y tế huyện;
 16. Ông Đinh Hữu Long – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện;
 17. Ông Nguyễn Đức Minh – Giám đốc Điện lực Quế Sơn;
 18. Ông Võ Văn Lộc – Trưởng Đài Viễn thông Quế Sơn;
 19. Ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Bưu điện khu vực Sơn Hiệp
 20. Ông Hồ Dũng – Phó Chủ nhiệm HTX Vận tải đường bộ Quế Sơn;
 21. Mời ông Nguyễn Minh Châu – Chánh Văn phòng Huyện ủy;
 22. Mời ông Lê Quang Anh – Chủ tịch UBMTTQVN huyện;
 23. Mời ông Hồng Quang Minh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện;
 24. Mời ông Nguyễn Sửu – Chủ tịch Hội Nông dân huyện;
 25. Mời bà Võ Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;
 26. Mời ông Lưu Văn Hạ – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện;
 27. Mời bà Đặng Thị Thùy Vinh – Bí thư Đoàn Thanh niên huyện;
 28. Mời bà Tô Thị Thu Thảo – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện;

          Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện:

          – Vị trí: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện là cơ quan trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện và được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hàng năm.

          – Chức năng: Tham mưu giúp UBND huyện quản lý hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện; thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều hành, đôn đốc thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện.

          – Nhiệm vụ và quyền hạn:

          + Thực hiện các văn bản chỉ đạo Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

          `+ Tổ chức theo dõi thường xuyên, chặt chẽ về diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai đến các cơ quan, địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện biết để chủ động phòng, tránh.

          + Quyết định các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện; tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại và đề xuất với UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các Sở, ngành liên quan của tỉnh để hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

          + Chỉ đạo, kiểm tra các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện rà soát, xây dựng Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hằng năm và tổ chức thực hiện tốt Phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế đến mức thấp nhất về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước; đồng thời tổ chức khắc phục nhanh các hậu quả do thiên tai gây ra.

          + Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, vận hành, điều tiết xả lũ của các hồ chứa thủy lợi, đập dâng trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn của công trình và hạn chế ngập lụt ở vùng hạ du.

          + Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm; thường xuyên cập nhật thông tin, phổ biến kinh nghiệm và các tiến bộ khoa học – công nghệ trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.

          + Quản lý, thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn huyện do cấp có thẩm quyền giao; tham gia góp ý các quy hoạch, dự án có liên quan đến công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai của các ngành, địa phương, đơn vị.

          +  Tham gia phối hợp, tổ chức diễn tập tìm kiếm, cứu nạn, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          + Phối hợp với các cơ quan, Ban, ngành có liên quan để phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện.

          +  Theo dõi, tham mưu UBND huyện, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

          +  Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai cấp huyện; quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai của huyện và nguồn tài chính hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện để khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo đúng mục đích và quy định của Nhà nước.

          + Thực hiện một số nhiệm vụ khác (hoặc đột xuất) do Chủ tịch UBND huyện giao.

           Điều 3. Thành lập cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, gồm:

         – Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đồng thời là cơ quan Thường trực PCTT huyện, đặt tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

         – Cơ quan Thường trực Tìm kiếm cứu nạn huyện, đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

          Điều 4. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện; cơ quan Thường trực Tìm kiếm cứu nạn huyện do Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện phân công.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Hội, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 1142/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của UBND huyện về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quế Sơn./.

 

Nơi nhận:                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

– Như điều 3;                                                                  CHỦ TỊCH

– UBND tỉnh;

– Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;

– Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy lợi;

– TT.TV Huyện ủy;                                                                                            (ĐÃ ký)

– TT.HĐND,UBND huyện;

– CPVP; VP BCH PCLB huyện;                          Lê Tấn Trung

– Lưu VT, KTTH, NN&PTNT.     

tag: mẫu   đội   xung   kích   bcđ   trường   mầm   non   thcs

Gọi Ngay!