Quyết định thành lập cụm công nghiệp

Quyết định thành lập cụm công nghiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4757/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP LA PHÙ, HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Liên Bộ: Công Thương – Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30/8/2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT- BCT-BKHĐT;

Căn cứ Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND thành ph Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ;

Căn cứ văn bản số 9036/BCT-CNĐP ngày 16/9/2014 của Bộ Công Thương về thỏa thuận quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Đức tại Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 25/5/2017 và Sở Công Thương tại Tờ trình số 2676/TTr-SCT ngày 02/6/2017 về việc thành lập Cụm công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội hình thành trước khi quy chế quản lý cụm công nghiệp có hiệu lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội với các nội dung sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp La Phù.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức.

3. Địa điểm: Xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

4. Quy mô: 11,49 ha.

5. Phạm vi ranh giới:

– Phía Tây: giáp cánh đồng xã La Phù.

– Phía Đông: giáp đường sắt và cánh đồng xã La Phù.

– Phía Nam: giáp cánh đồng xã La Phù.

– Phía Bắc: giáp khu dân cư.

6. Thời gian hoạt động: Cụm công nghiệp La Phù thuộc Danh mục các Cụm công nghiệp được giữ nguyên trạng, hạn chế phát triển, lâu dài thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

7. Mục tiêu thành lập:

a) Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Hoài Đức.

b) Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

c) Góp phần thực hiện phát triển kinh tế – xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động tại địa phương.

8. Tính cht, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (chế biến nông sản thực phẩm và kinh doanh, dệt may…).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý cụm công nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp La Phù theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý cụm công nghiệp.

3. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Công Thương;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản;
– VPUB: PCVP 
T.V Dũng; KT, ĐT, TKBT.
– Lưu: VT, KT (Vân,
 Vũ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Doãn Toản

 

Tag: đơn vị sự nghệ ty khởi lâm hay phí con ngoài tục an cấp bước bố bình dương vệ sinh kiện hồ sơ thẩm tổng cao viettel nên nhật minh tnhh học nào cần thiết xí trực xin trong báo cáo mẫu bài 54 lớp cổ kim vấn sau đăng tin dịch mới tra cứu 55