Home / Tổng hợp / Quyết định thành lập hội đồng chấm thi

Quyết định thành lập hội đồng chấm thi

Quyết định thành lập hội đồng chấm thi

UBND HUYỆN NAM SÁCH

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC

Số: ….  /QĐ-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Đồng Lạc, ngày ….  tháng  02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập hội đồng chấm sáng kiến)

_________________________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC

 

          – Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

– Căn cứ kế hoạch năm học 2014-2015 của trường THCS Đồng Lạc;

– Căn cứ vào năng lực của cán bộ giáo viên, nhân viên  nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập hội đồng chấm sáng kiến năm học 2014-2015 gồm các ông (bà) có tên sau:

1 – Ông: Đỗ Văn Truy  – Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng

2 – Ông: Nguyễn Văn Chương – Phó hiệu trưởng-  Phó chủ tịch hội đồng

3 – Bà:  Phạm Thị Bích Hằng – Thư ký

4 – Bà: Hoàng Thị Phượng – Tổ trưởng tổ KHTN – Ủy viên

5 – Bà: Trần Thị Bích – Tổ trưởng tổ KHXH – Ủy viên

6- Bà: Vũ Thị Nga – Phó tổ trưởng tổ KHXH – Ủy viên

7- Bà: Phạm Thị Ngọc Bích – Tổ trưởng tổ Văn phòng – Ủy viên

Điều 2: Hội đồng khoa học có nhiệm vụ tổ chức xét duyệt chấm điểm các sáng kiến của cán bộ, giáo viên một cách khách quan, trung thực, công bằng theo đúng hướng dẫn của ngành, lập biên bản xét và gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng;

Điều 3: Hội đồng chấm sáng kiến tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Như Điều 1;

– Lưu VP;

– Websile nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Truy

 

UBND HUYỆN NAM SÁCH

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC

 
Số: ….  /QĐ-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Đồng Lạc, ngày ….  tháng  02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập hội đồng chấm sáng kiến)

_________________________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC

 

          – Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

– Căn cứ kế hoạch năm học 2013-2014 của trường THCS Đồng Lạc;

– Căn cứ vào năng lực của cán bộ giáo viên, nhân viên  nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập hội đồng chấm sáng kiến năm học 2013-2014 gồm các ông (bà)  có tên sau:

1 – Ông: Đỗ Văn Truy  – Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng

2 – Ông: Nguyễn Văn Chương – Phó hiệu trưởng-  Phó chủ tịch hội đồng

3 – Bà:  Phạm Thị Bích Hằng – Thư ký

4 – Bà: Hoàng Thị Phượng – Tổ trưởng tổ KHTN – Ủy viên

5 – Bà: Trần Thị Bích – Tổ trưởng tổ KHXH – Ủy viên

6- Bà: Vũ Thị Nga – Phó tổ trưởng tổ KHXH – Ủy viên

7- Bà: Phạm Thị Ngọc Bích – Tổ trưởng tổ Văn phòng – Ủy viên

Điều 2: Hội đồng khoa học có nhiệm vụ tổ chức xét duyệt chấm điểm các sáng kiến của cán bộ, giáo viên một cách khách quan, trung thực, công bằng theo đúng hướng dẫn của ngành, lập biên bản xét và gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng;

Điều 3: Hội đồng chấm sáng kiến tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ . Các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Như Điều 1;

– Lưu VP;

– Websile nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Truy

 

UBND HUYỆN NAM SÁCH

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC

Số: ….  /QĐ-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Đồng Lạc, ngày ….  tháng  02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm)

_________________________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC

 

          – Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

– Căn cứ kế hoạch năm học 2012 – 2013 của trường THCS Đồng Lạc;

– Căn cứ vào năng lực của cán bộ giáo viên, nhân viên  nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012-2013 gồm các ông (bà)  có tên sau:

1- Bà:Vương Thị Bích – Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng

2 – Ông: Đỗ Văn Truy – Phó hiệu trưởng-  Phó chủ tịch hội đồng

3 – Bà:  Phạm Thị Bích Hằng – Thư ký

4 – Bà: Hoàng Thị Phượng – Tổ trưởng tổ KHTN – Ủy viên

5 – Bà:Vũ Thị Thu Hiền – Tổ trưởng tổ KHXH – Ủy viên

6- Bà:Trần Thị Bích – Phó tổ trưởng tổ KHXH – Ủy viên

7- Bà: Phạm Thị Ngọc Bích – Tổ trưởng tổ Văn phòng – Ủy viên

Điều 2: Hội đồng khoa học có nhiệm vụ tổ chức xét duyệt chấm điểm các sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên một cách khách quan, trung thực, công bằng theo đúng hướng dẫn của ngành, lập biên bản xét và gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng;

Điều 3: Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Như Điều 1;

– Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vương Thị Bích

 

 

 

 

Tag: gvdg coi lại giỏi tiểu mầm non mẫu ban

Gọi Ngay!