Quyết định thành lập thị trấn lai uyên

Quyết định thành lập thị trấn lai uyên

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

——-

Số: 535/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN LAI UYÊN THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG VÀ THỊ TRẤN TÂN THÀNH THUỘC HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

——————

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 136/TTr-CP ngày 19 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

1. Thành lập thị trấn Lai Uyên trên cơ sở toàn bộ 88,36 km2 diện tích tự nhiên và 32.028 người của xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Địa giới hành chính thị trấn Lai Uyên: Đông giáp xã Tân Hưng và huyện Phú Giáo, Tây giáp huyện Dầu Tiếng; Nam giáp xã Lai Hưng và xã Long Nguyên; Bắc giáp xã Cây Trường II và xã Trừ Văn Thố.

2. Thành lập thị trấn Tân Thành trên cơ sở toàn bộ 26,88 km2 diện tích tự nhiên và 8.568 người của xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Địa giới hành chính thị trấn Tân Thành: Đông giáp xã Đất Cuốc và xã Hiếu Liêm; Tây giáp xã Tân Lập; Nam giáp xã Đất Cuốc; Bắc giáp xã Tân Định.

3. Sau khi thành lập thị trấn Lai Uyên và thị trấn Tân Thành:

a) Huyện Bàu Bàng có 07 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 xã và 01 thị trấn;

b) Huyện Bắc Tân Uyên có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn;

c) Tỉnh Bình Dương có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 04 huyện, 04 thị xã và 01 thành phố; 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 46 xã, 41 phường và 04 thị trấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

tag: măng   đen   giây   cường   phong   nha   lộc   vung   hiệp   phước   thới   tiền   khai   vĩnh   viễn   gò   mới   cửa   tùng   đàn   lỵ   nậm   nhùn   quy   khu   phố   quá   đăk   glei   kiện   kỷ   niệm   thẩm   thủ   tục