Home / Tổng hợp / Thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần

Thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần

Thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần

Việc thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần được thực hiện theo quy định sau:

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định được thực hiện như sau:

– Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

– Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Việc quyết định thành lập phòng ban trong công ty cổ phần được quy định tại Điều lệ của công ty cổ phần.

Tag: thành lập ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Gọi Ngay!