Home / Tổng hợp / Thành lập hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm

Thành lập hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm

Thành lập hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ YÊN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

        Số 251/QĐ-LĐLĐ                                   Phú Yên, Ngày 27 tháng11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng  Sáng kiến cơ quan LĐLĐ tỉnh Phú Yên

 

BAN  THƯỜNG VỤ

Căn cứ Luật Thi đua-Khen thưởng và Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ  Nghị định 13/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ “Ban hành Điều lệ sáng kiến”;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN, ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012 ngày 02/3/2012 của Chính phủ”;

Căn cứ quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên “V/v thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2015”;

Theo đề nghị của Ban Tổ chức, Ban Chính sách-Pháp luật, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh Phú Yên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng Sáng kiến cơ quan gồm các thành viên:

 1. Thủ trưởng Cơ quan Chủ tịch Hội đồng.
 2. Chủ tịch CĐCS cơ quan Phó Chủ tịch Hội đồng.
 3. Chánh văn phòng TT.HĐTĐ cơ quan                 ủy viên TT Hội đồng
 4. Trưởng Ban Chính sách – PL ủy viên.
 5. Trưởng Ban Tổ chức ủy viên.
 6. Trưởng Ban Tuyên giáo ủy viên.
 7. Trưởng ban Nữ công     ủy viên
 8. Trưởng Ban Tài chính ủy viên.
 9. Chủ nhiệm UBKT             ủy viên
 10. Bí Thư Chi Đoàn TNCS HCM ủy viên.
 11. Khi xét duyệt các sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa công tác có liên quan đến các lĩnh vực công tác, thì Chủ tịch Hội đồng có thể mời thêm lãnh đạo, chuyên viên chuyên môn các ban.

Điều 2: Hội đồng sáng kiến cơ quan có nhiệm vụ sau:

– Đề xuất các biện pháp hỗ trợ hoạt động sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, hợp lý hóa công tác trong cơ quan.

– Xét duyệt, công nhận sáng kiến, cải tiến trên cơ sở đánh giá hiệu quả công tác do sáng kiến, cải tiến mang lại.

– Giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc xét công nhận sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa công tác.

Điều 3: Thường trực Hội đồng thi đua, Hội đồng Sáng kiến cơ quan, các Ban và các đồng chí theo chức danh trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các quyết định trước không còn hiệu lực./.

Nơi nhận:                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ

– Như điều 3.                                                                      CHỦ TỊCH

– Lưu VP, TT.TĐKT.

                                                                           Nguyễn Thị Thu Vân

Gọi Ngay!