Home / Tổng hợp / Thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty

Thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty

Thủ tục thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty

Thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty thì doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh theo Điều 46 của Luật doanh nghiệp năm 2014. Việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh cũng được hướng dẫn cụ thể tại Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Mẫu quyết định thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty 

Tham khảo quyết định thành lập xí nghiệp than đông hà trực thuộc công ty cổ phần than miền trung vinacomin

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN MIỀN TRUNG -VINACOMIN
Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2015
Số: 184 /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMIN
V/v thành lập Xí nghiệp Than Đông Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMIN

Căn cứ Quyết định số 222/2003/QĐ-BCN ngày 17/12/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Than Miền Trung thành Công ty Cổ phần Than Miền Trung
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Xí nghiệp Than Đông Hà, trực thuộc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin trên cơ sở nguyên trạng Trạm Than Đông Hà thuộc Công ty Than Miền Trung kể từ ngày 01tháng 04 năm 2015
Trụ sở Xí nghiệp đặt tại: Phường 2, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Xí nghiệp Than Đông Hà kế thừa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản và lao động hiện có của Trạm Than Đông Hà
Điều 2. Xí nghiệp Than Đông Hà là đơn vị trực thuộc, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc Công ty, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động theo phân cấp ủy quyền của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin
Điều 3. Các Ông/Bà: Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Trưởng phòng của Công ty, Giám đốc Xí nghiệp Than Đông Hà căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                 T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
– Như điều 3                                                                                                                                                                                     CHỦ TỊCH
– Tập đoàn TKV (để B/C) đã ký
– Sở KHĐT TP Đông Hà        VĨNH NHƯ
– Ban Kiểm soát
– Lưu VT, HĐQT’

Gọi Ngay!