Thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh

Thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh

Trong công ty cổ phần có cổ đông sáng lập và cổ đông góp vốn. Vậy, cổ đông sáng lập là gì, cổ đông góp vốn là gì?

Cổ đông sáng lập là cổ đông được kê khai trong danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập công ty cổ phần.

Cổ đông góp vốn là cổ đông mua cổ phần của công ty cổ phần sau khi công ty cổ phần đã được thành lập.

Trong đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần chỉ có thông tin về cá nhân và số lượng cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông sáng lập mà không có thông tin về cổ đông góp vốn. Danh sách cổ đông góp vốn và số lượng cổ phần của cổ đông góp vốn được lưu tại công ty cổ phần.

thay-doi-co-dong-cong-ty-co-phan-300x150

Công ty cổ phần thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh trong trường hợp: cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua; thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh do cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác; thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần; thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh trong trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần.

Khi công ty cổ phần thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh thì công ty cổ phần cần thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh tới Phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi cổ đông.

Dịch vụ thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh

Các công ty cổ phần có nhu cầu thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh nhưng chưa biết thủ tục thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần.

0934562586