Home / Tổng hợp / Thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ

Thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ

Thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ

Để có thêm vốn để kinh doanh, các doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ công ty. Nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh có thể tăng vốn bằng cách tăng vốn góp của thành viên công ty hoặc thêm cá nhân góp vốn vào làm thành viên của công ty, công ty cổ phần có thể tăng vốn góp của cổ đông hiện hữu của công ty hoặc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức bên ngoài

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ, công ty phải làm thông báo về việc tăng vốn điều lệ tới phòng đăng ký kinh doanh.

von

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ

-Trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh vốn điều lệ phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

-Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ phải có:dieu kien

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới số vốn điều lệ đã tăng.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ

Luật Ngô Gia xin cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ tới quý doanh nghiệp, quý doanh nghiệp muốn tăng vốn điều lệ hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ.

0934562586

Gọi Ngay!