Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thay đổi vốn điều lệ của công ty tnhh hai thành viên

Thay đổi vốn điều lệ của công ty tnhh hai thành viên

Thay đổi ốn điều lệ của công ty tnhh hai thành viên

Vốn điều lệ của công ty tnhh hai thành viên trở lên là vốn của các thành viên góp vào công ty khi thành lập công ty. Vốn điều lệ của công ty có thể thay đổi khi công ty tnhh 2 thành viên thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về thay đổi vốn điều lệ và thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty tnhh 2 thành viên trở lên.

Điều 68 Luật doanh nghiệp quy định về thay đổi vốn điều lệ như sau:

Công ty tnhh 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

– Tăng vốn góp của thành viên góp vốn;

– Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới;

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Công ty tnhh 2 thành viên có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

– Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên

– Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lên

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

– Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

– Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, người được công ty tnhh 2 thành viên ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ đến phòng đăng ký kinh doanh. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty tnhh 2 thành viên trở lên.

DỊCH VỤ TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Luật Ngô Gia xin gửi tới các công ty tnhh 2 thành viên trở lên dịch vụ tăng vốn, giảm vốn điều lệ. Quý doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn hoặc giảm vốn điều lệ hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

0934562586

Gọi Ngay!