Thủ tục cấp thẻ kiểm tra thị trường

Câu hỏi về thủ tục cấp thẻ kiểm tra thị trường như sau:

Thủ tục cấp thể kiểm tra thị trường lần đầu thì cần chuẩn bị gì:

  • văn bản xin cấp như nào,
  • hồ sơ xin cấp cần những gì
  • thời hạn xem xét cấp thẻ trong bao lâu,

Trả lời: dựa theo điều 5 thông tư Số: 18/2016/TT-BCT

1. văn bản xin cấp thẻ kiểm tra thị trường của bạn theo mẫu sau:

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/TP…
CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG…
 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG LẦN ĐẦU/CẤP LẠI THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn s: … ngày ….. tháng ….. năm …… của Chi cục Quản thị trường tnh/thành ph …)

STT Họ và tên Giới tính Số hiệu công chức QLTT Năm sinh Tên ngạch công chức hiện giữ và mã số ngạch Chức danh/Tên ngạch công chức hiện tại Tháng năm tuyển dụng Thời hạn sử dụng của Thẻ cũ Trình độ chuyên môn Đã có chứng chỉ Bồi dưỡng NV Ghi chú (Lý do đề nghị cấp/cấp lại…)
Vào QLTT (tháng năm) Hình thức lao động Văn hóa Chuyên môn nghiệp vụ Quản lý nhà nước
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Đề nghị cấp Thẻ Kiểm tra thị trường lần đầu
1 Nguyễn Văn A Nam T22.012 1968 CVC – 01.002 Chi cục trưởng 10.2012 BChế     ĐH Luật CV Chưa có Kèm QĐ bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo
2 Phạm Thị B Nữ T22.015 1970   Đội trưởng 11.2012 BChế     ĐH Luật CV TCV Kèm QĐ bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo
II Đề nghị cấp lại Thẻ Kiểm tra thị trường
1 Nguyễn Văn D Nam T22.029 1970 KSVTT – 21.189 Kiểm soát viên TT 10.1991 BChế 31/10/2020   ĐH Luật CV TCV Thẻ hết hạn/Nâng ngạch…
2 Lê Đức V Nam T22.033 1960 KSVTT – 21.189 Phó đội trưởng 10.1991 BChế 31/12/2020   ĐH Luật CV BDNV Thẻ bị hỏng/ Mất

 

  CHI CỤC TRƯỞNG
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Cột s 2 và 4: Lập danh sách theo thứ tự tăng dần của s hiệu công chức (không lập theo Đơn vị Phòng/Đội hoặc chức vụ).

Cột s 6: Ghi đầy đ tên ngạch công chức, mã s ngạch công chức theo QĐ bổ nhiệm ngạch công chức hiện tại.

Cột s 7: Ghi chức danh lãnh đạo hiện ti đi với người đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo. Ghi ngạch công chức theo Quyết đnh bổ nhiệm ngạch hiện tại với người chưa được bổ nhiệm giữ chức v lãnh đạo.

Cột 8: Ghi cụ thể tháng/năm được tuyển dụng theo Quyết định tuyển dụng.

Cột 10: Ghi đầy đ ngày/tháng/năm là thời Điểm hết hạn của Thẻ KTTT công chức đang được cấp, sử dụng (được ghi trên Th KTTT).

Cột 14: Người có chng ch Tiền công vụ QLTT thì ghi TCV; người có chứng ch bồi dưỡng nghiệp vụ QLTT trước năm 2005 thì ghi BDNV”; Người có Chứng ch BDNV Kiểm soát viên chính thị trường thì ghi KSVC; người có Chng ch bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch KSV thị trường ghi QLNN KSVTT; người có chứng ch bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch KSV chính thị trường ghi QLNN KSVCTT…

Cột 15: Ghi cụ thể lý do đề nghị cấp lại Thẻ; các ghi chú khác

2. Phiếu công chức đề nghị cấp thẻ kiểm tra thị trường lần đầu:

SỞ CÔNG THƯƠNG
CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
TỈNH/TP……………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
  PHIẾU CÔNG CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP LẦN ĐẦU / CẤP LẠI THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG

 

Ảnh màu cỡ 3×4 đóng dấu giáp lai

 

 

– Họ và tên (chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A

– Ngày/tháng/năm sinh:

– Dân tộc:                                                          – Nam, nữ:

– Đơn vị công tác:(Đội QLTT số …/Phòng…, Chi cục QLTT tỉnh …)

– Số hiệu công chc QLTT:

Ngày được tuyển dụng vào cơ quan QLTT: từ ngày/tháng/năm
theo Quyết định số… ngày… tháng… năm… của ………….

– Chức vụ lãnh đạo hiện nay: ……………………….. theo Quyết định số ………… của …………. (Ghi đầy đủ các thông tin. Nếu chưa được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo thì đ trng).

– Ngạch công chức hiện giữ: KSVTT/KSV chính TT/……………. Mã số ngạch công chc:theo Quyết định số … ngày/tháng/năm …… của… (ghi đầy đủ tên ngạch và mã số ngạch và nội dung khác theo quyết định về ngạch công chức hiện tại).

– Trình độ chuyên môn:

* Bằng 1: ………..(ghi cụ thể)                 * Bằng 2: ………..(ghi cụ thể)

– Chứng chỉ Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ QLTT: ………..

(BDNV, TCV, KSV chính, QLNN ngạch KSVTT, QLNN ngạch KSV chính thị trường – Ghi đy đủ tên loại Chứng chỉ, ngày tháng năm được cấp).

  1. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Tóm tắt công việc được giao; kết quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; chấp hành chính sách pháp luật, quy chế công tác; tinh thần phối hợp, lối sống đạo đức; tinh thần, thái độ đối với các tổ chức và cá nhân kinh doanh; tinh thần học tập nâng cao trình độ; ý thức tổ chức kỷ luật.

 

  ……., ngày…. tháng… năm….
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ và tên )
  1. XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG/ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Công chức Nguyễn Văn A… không trong thời gian bị thi hành kỷ luật; hiện giữ ngạch công chức ………, mã số ngạch công chức …. và đã có Chứng chỉ ……… (BDNV, TCV, KSV chính, QLNN ngạch KSVTT… – Ghi đầy đủ tên loại Chứng chỉ) theo quy định của Bộ Công Thương.

Đối chiếu với quy định của Thông tư số        /2016/TT-BCT ngày    tháng    năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường, công chức Nguyễn Văn A…có đủ tiêu chuẩn để được cấp lần đầu /cấp lại Thẻ kiểm tra thị trường.

Đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý thị trường xét cấp Thẻ kiểm kiểm tra thị trường./.

 

  ……., ngày…. tháng… năm….
Chi cục trưởng/TP. TCXDLL
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu đối với xác nhận của Chi cục trưởng)

Ngoài ra bạn còn cần thêm

c) 02 ảnh màu cỡ 03cm x 04cm của công chức được đề nghị cấp Thẻ; công chức chụp ảnh mặc trang phục áo bludông dài tay, đội mũ kê-pi, đeo caravat, gắn đầy đủ cấp hiệu Quản lý thị trường. Ảnh chụp trong thời gian không quá 01 năm tính đến thời Điểm lập hồ sơ; phía sau ảnh phải ghi đầy đủ họ và tên công chức, tên Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công chức công tác đối với công chức thuộc Chi cục Quản lý thị trường; ghi họ và tên công chức, Cục Quản lý thị trường đối với công chức thuộc Cục Quản lý thị trường;

d) Bản sao quyết định bổ nhiệm ngạch công chức chuyên ngành Quản lý thị trường và bản sao chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Bộ Công Thương có xác nhận sao y bản chính của Thủ trưởng đơn vị đối với công chức quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 của Pháp lệnh Quản lý thị trường;

đ) Bản sao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo và bản sao quyết định bổ nhiệm ngạch công chức hiện tại của công chức có xác nhận sao y bản chính của Thủ trưởng đơn vị đối với công chức quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

3. Thời hạn xem xét thủ tục cấp thẻ kiểm tra lần đầu

tối đa là 15 này kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ