Home / Dịch vụ / Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh là một nhu cầu của rất nhiều doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Khi muốn bổ sung ngành nghề trong giấy đăng ký kinh doanh doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Từ ngày 1/5/2015 Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành. Việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh 2015, bỏ mã ngành đăng ký kinh doanh bắt đầu từ ngày 1/7 trở đi thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện theo luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đó là nghị định 78/2015/NĐ- CP và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.  Luật Ngô Gia xin hướng dẫn đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của luật doanh nghiệp mới nhất.

Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh bao gồm:

– Thông báo đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nội dung Thông báo bao gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

– Quyết định bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty. Biểu mẫu bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh được quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hoặc doanh nghiệp có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp mẫu đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Quy trình đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở. Doanh nghiệp có thể đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh qua mạng hoặc đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp.

Khi nhận hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Thời gian đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thời gian đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh để Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung ngành nghề trong giấy đăng ký kinh doanh hãy liên hệ ngay với Luật Ngô Gia. Luật Ngô Gia sẽ chuẩn bị  các biểu mẫu bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thay mặt quý khách thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!