Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Liên quan đến thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về vốn, thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh, thay đổi tên đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh. Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cty tnhh, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần hay các loại hình công ty khác như công ty hợp danh, công ty tư nhân về cơ bản không có sự khác biệt quá lớn. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới nhất. Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 do đó thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh 2015, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh 2016, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh 2017 sẽ thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp mới nhất và Nghị định hướng dẫn thi hành là Nghị định 78/2015/NĐ-CP của chính phủ.

thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  • Thủ tục thay đổi tên đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần:

Thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần bao gồm các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau:

Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục thay đổi tên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:

Trường hợp đổi tên đăng ký kinh doanh, công ty cổ phần gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về tên của công ty cổ phần đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần. Nội dung thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về tên đăng ký kinh doanh gồm:

+ Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Tên dự kiến thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo thay đổi tên đăng ký kinh doanh phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty cổ phần.

Thủ tục thay đổi tên đăng ký kinh doanh

  • Thủ tục thay đổi tên đăng ký kinh doanh của công ty tnhh, công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh về tên gọi của công ty tnhh, công ty hợp danh tương tự như công ty cổ phần. Kèm theo Thông báo thay đổi tên đăng ký kinh doanh phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh, công ty hợp danh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty tnhh, công ty hợp danh.

Khi nhận Thông báo thay đổi tên đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần,công ty tnhh, công ty hợp danh. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Sau khi thực hiện xong thủ tục thay đổi tên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng bố cáo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trước đây hay gọi là đăng báo thay đổi đăng ký kinh doanh.

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Khi thay đổi vốn đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn của thành viên, cổ đông công ty. Hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh về vốn của doanh nghiệp được thực hiện theo Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

  • Thủ tục thay đổi vốn đăng ký kinh doanh của công ty tnhh, công ty hợp danh như sau:

Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh về vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

+ Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

+ Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

+ Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh.

Thủ tục thay đổi vốn đăng ký kinh doanh

Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh về vốn, tỷ lệ góp vốn phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo Thông báo, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi vốn đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng bố cáo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hay còn gọi là đăng báo thay đổi đăng ký kinh doanh

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh có thể gồm thủ tục đăng ký bổ sung giấy phép kinh doanh về ngành nghề kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh chính hoặc bỏ bớt ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh, bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh về ngành nghề kinh doanh

Trường hợp bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh về ngành nghề kinh doanh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh về ngành nghề kinh doanh bao gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Khi nhận Thông báo bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh về ngành nghề kinh doanh, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh, bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh về ngành nghề kinh doanh, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung giấy phép kinh doanh về ngành nghề với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng bố cáo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hay còn gọi là đăng báo thay đổi đăng ký kinh doanh.

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

thủ tục thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh được quy định tại điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Trước khi thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thuế khi thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi trụ sở theo quy định của pháp luật về thuế. Thủ tục thuế khi thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi trụ sở đó là doanh nghiệp phải tiến hành chốt thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo thay đổi trụ sở gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo thay đổi trụ sở gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

+ Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo thay đổi trụ sở phải có:

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHI NHÁNH

thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh được quy định tại Điều 48 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện thủ tục thuế khi thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến.

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Ngoài các thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh như trên, doanh nghiệp còn có thể tiến hành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh như thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh, thủ tục thông bảo tài khoản ngân hàng, thủ tục thay đổi người đại diện, thay đổi thành viên công ty, thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế. Các thủ tục làm thay đổi đăng ký kinh doanh

có thể được thực hiện trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng. Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng được thực hiện trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

THỦ TỤC SAU KHI THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Sau khi làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp có thể phải thực hiện một số thủ tục sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh như: đăng bố cáo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thông báo thay đổi con dấu của công ty trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên, doanh nghiệp thay đổi trụ sở khác tỉnh

Mẫu đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp có thể tham khảo tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hoặc liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp mẫu đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh.

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Luật Ngô Gia xin cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh tới quý khách. Quý khách có nhu cầu đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội, thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hưng Yên, tại Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh hãy liên hệ với luật Ngô Gia để được hướng dẫn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh giá rẻ.

0934562586

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp ở Hà Nội trọn gói giá rẻ. Mở doanh nghiệp tại Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Huyện Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Mê Linh, Hà Đông, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức. đảm bảo uy tín chuyên nghiệp nhanh nhất.