Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thủ tục đóng công ty

Thủ tục đóng công ty

Thủ tục đóng công ty 

Đóng cửa công ty là từ ngữ dùng để nói về việc doanh nghiệp giải thể. Để giải thể các công ty cần thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy trình được quy định tại Luật doanh nghiệp. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục giải thể doanh nghiệp để quý khách tham khảo.

Quy định của Luật doanh nghiệp về giải thể doanh nghiệp

Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Điều 202. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác.

6. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

8. Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

9. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Theo quy định của luật doanh nghiệp quy trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo các bước như sau:

Bước 1:  Thông báo giải thể doanh nghiệp

Sau khi việc giải thể doanh nghiệp được thông qua, doanh nghiệp gửi thông báo giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Bước 2: Doanh nghiệp xử lý các khoản nợ  của doanh nghiệp

Doanh nghiệp xử lý các khoản nợ của công ty theo thứ tự thanh toán như sau:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

-Nợ thuế;

-Các khoản nợ khác.

Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký  kinh doanh

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký.

Hồ sơ giải thẻ doanh nghiệp bao gồm:

-Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp cần lưu ý:

-Doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trước khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

-Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

-Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo những người nêu trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Luật DeHa xin gửi đến doanh nghiệp dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu giải thể doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

tag: tiếng   anh   gì   muốn   tnhh   một   du   lịch   khoán   pouyuen   pouchen   phú   cường   vision   tàu   việt   bồi   thường   nước   ngoài   ngược   thế   nào   băng   xe   vào   bhxh   nhầm   treo   an   austal   bình   cp   lộc   hoàng   nghệ   nhiêu   sài   gòn   thái   dương   duy   thiên   hậu   phước   sông   ninh   tkv   chuyên   gói   bì   sửa   nhà   bè   cọc   bê   tông   chai   cấm   thuyền   sao   y   damen   quất   hải   sai   formosa   phẩm   hưng   thịnh   bánh   kẹo   hàng   hóa   xuất   nhập   khẩu   vận   gạch   đà   nẵng   nai   c-one   nam   hộp   thơ   hà   hồng   minh   james   boat   khiên   loa   lớn   nhất   giới   lô   máy   mã   mtv   phà   rừng   triệu   sơn   thương   mại   petrolimex   bạch   đằng   mộc   cam   ranh   strategic   marine   vũng   tuyển   dụng   uống   nha   trang   piriou   quận   quảng   ngãi   hàn   cty   shipyard   ssic   shipmarin   samsung   chữa   đào   smv   189   úc   kcn   xuyên   ba   son   giang   thừa   huế   ở   nước   chai   tàu   nam   triệu   nhiêu   thế   nào   uống   bình   nha   trang   gì   phà   rừng   piriou   tuyển   dụng   hải   petrolimex   quận   quảng   ninh   ngãi   hàn   cam   ranh   cty   sông   cấm   sài   gòn   shipyard   sơn   ssic   shipmarin   samsung   sửa   chữa   đào   smv   lô   dương   189   bạch   đằng   việt   úc   kcn   xuyên   ba   son   giang   thừa   thiên   huế   ở   thơ   đà   nẵng   hà   minh   vũng   vard   vinashin   vận   biển   kim   xe   thùng   x51   x46   vào   tnhh   xốp   gói   nguyên   xuất   khẩu   dứa   hộp   xem   sao   y   yanmar   z189   (z189)   1tv   mtv   2018   2019   cong   chuẩn   đúng   treo   mộc   tròn   hướng   dẫn   hóa   đơn   sai   tắc   tiếng   mới   mã   nhiều   nhất   mở   nhập   top   1000   10   chương   băng   chỗ   bhxh   lần   đầu   sáng   bạn   sẽ   chúng   tôi   sự   triển   an   phú   một   nai   á   tân   thái   thuận   cp   khí   nghệ   trăm   biết   tra   cứu   hoàng   hậu   phước   nhà   bè   dầu   thạnh   tuấn   kiệt   máy   damen   quất   phẩm   dht   chế   biến   bì   bán   bf   tnhh   in   bì   &   gói   tân   vinh   xuất   nci   việt   nam   mtv   máy   q   nghệ   đồ   an   thiết   hoà   bán   chali   vn   hòa   hưng   thịnh   hàng   chuyên   cp   hoàng   mikyo   chế   tạo   sáng   nguyên   deli   dược   phẩm   trustar   ấn   ying   feng   magix   khôi   tỉ   mút   tế   hộp   cường   khánh   tấn   tuyen   hải   kiên   giang   phú   ktc   ba   cô   gái   mỹ   châu   vissan   pattaya   thơ   ninh   bình   blue   sea   tuyển   dụng   trái   cây   ngừ   dứa   hà   vương   khẩu   ngô   ngọt   đà   nẵng   tp   sx   mst   tàu   hồng   (z173)   bộ   một   189   ở   bạch   đằng   dương   triệu   sông   cấm   pts   sơn   lô   phà   rừng   thủy   khóa   mã   cam   ranh   nước   uống   chai   vận   biển   thế   nào   nha   trang   gì   tm   petrolimex   quảng   ngãi   sửa   chữa   sài   gòn   shipyard   offshore   cnhh   saigon   thái   tàu   dương   hà   sông   bến   thủy   duy   đà   nẵng   ba   son   tuyển   dụng   kiền   biển   việt   tín   lan   hóa   nam   bắc   composite   khánh   hòa   thơ   chiến   hưng   vỏ   thép   cà   mau   tnhh   hải   châu   nước   ngoài   189   gỗ   gấm   kiên   giang   giá   ở   huy   hiển   sơn   hào   hoàng   linh   hàng   hcm   thế   kỷ   khí   tkv   cp   kỹ   thuật   đức   mtv   vinacomin   mỏ   vinashin   lớn   tphcm   strategic   marine   (nhà   máy   z189)   miền   76   bình   nosco   nhơn   trạch   ngầm   vân   phong   thiên   hậu   phước   bộ   hồng   tân   viễn   triyards   thái   tam   bạc   tp   hàn   tiến   sóng   bạch   đằng   vũng   2019   đầu   sao   hướng   dẫn   đâu   sửa   tạo   mã   chương   tra   cứu   điện   tử   bạ   ô   tô   khoán   mẹ   nhất   xây   dựng   môn   bài   mới   gì   nhiều   nào   1000   2016   bhxh   hai   sự   triển   tiếng   anh   bạn   nếu   vào   phúc   triệu   biết   mình   hay   damen   cấm   đồ   hộp   cường   một   xuất   nhập   khẩu   á   phẩm   xuất   phẩm   hộp   đồ   tàu   thuyền   hà   sông   đà   nẵng   tnhh   biển   việt   bắc   mtv   hải   châu   huy   ở   tphcm   cp   khí   mỏ   tkv   nam   tra   cứu   mở   nào   mới   gì   kiểm   mình   đoàn

Gọi Ngay!