Home / Tổng hợp / Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp, thủ tục giải thể công ty như sau:

Thủ tục giải thể công ty

  1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

Thông báo về viên giải thể doanh nghiệp;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.
  1. Thủ tục giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

– Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi những hồ sơ trên đến Phòng đăng ký kinh doanh. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp,Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

–  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

–  Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được  thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

 

Trên đây là hồ sơ giải thể doanh nghiệp và thủ tục giải thể doanh nghiệp, thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.