Home / Tổng hợp / Thủ tục góp vốn kinh doanh bằng tài sản

Thủ tục góp vốn kinh doanh bằng tài sản

Thủ tục góp vốn kinh doanh bằng tài sản

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Trường hợp tài sản góp vốn là tải sản thì phải được định giá bằng tiền, đối với những tài sản phải chuyển quyền sở hữu thì thành viên công ty phải thực hiện thủ tục góp vốn kinh doanh bằng tài sản như sau:

Thủ tục góp vốn kinh doanh bằng tài sản

Bước 1: Định giá tài sản góp vốn kinh doanh

– Đối với tài sản góp vốn kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp không phải là Việt Nam đồng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập của công ty chấp thuận, tải sản góp vốn được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

-Đối với tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Thủ tục góp vốn kinh doanh bằng tài sản

Bước 2: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

– Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–  Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên bản giao nhận tài sản góp vốn phải có các nội dung: tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.Như vậy, sau khi chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn là các thành viên, cổ đông đã thực hiện xong thủ tục góp vốn kinh doanh bằng tài sản.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục góp vốn kinh doanh bằng tài sản hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký góp vốn bằng tài sản.

0934562586

Gọi Ngay!