Home / Tổng hợp / Thủ tục rút hồ sơ đăng ký kinh doanh

Thủ tục rút hồ sơ đăng ký kinh doanh

Thủ tục rút hồ sơ đăng ký kinh doanh

Sau khi nộp đơn xin đăng ký kinh doanh, vì một vài lý do quý khách có thể phải rút giấy phép đăng ký kinh doanh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Trong trường này, quý khách có thể làm đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh, quý khách có thể tham khảo theo mẫu đơn rút hồ sơ đăng ký kinh doanh dưới đây:

mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  …  tháng …  năm 201..

 

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: …………………………………………

Tôi tên là     :                                       Giới tính:

Chức danh  :                                        Điện thoại:

Sinh ngày    :                                       Dân tộc:                                Quốc tịch:

CMND số    :                                       Ngày cấp:                              Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Là đại diện theo ủy quyền của công ty để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh

Tôi xin trình bày nội dung sau:

Ngày …/…/…….tôi đã nộp hồ sơ  đăng ký kinh doanh cho ………………biên nhận hồ sơ số ……………… Nay tôi muốn rút lại hồ sơ đã nộp.

Lý do: Rút hồ sơ để …………………………………………

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét giải quyết.

 

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Gọi Ngay!