Thủ tục rút khỏi công ty cổ phần

Thủ tục rút khỏi công ty cổ phần

Cổ đông công ty cổ phần có  thể rút tên khỏi công ty cổ phần  theo một trong các cách thức sau:

Cổ đông yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình:

Trong trường hợp cổ đông phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Hình thức thực hiện: Yêu cầu này phải được lập thành văn bản với các nội dung sau: tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại.

Thời hạn:

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thì cổ đông yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình phải gửi yêu cầu đến công ty.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu trên, công ty phải mua lại cổ phần của cổ đông có yêu cầu với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc được quy định trong điều lệ công ty. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho người khác:

Một cách khác để cổ đông rút vốn khỏi công ty cổ phần là chuyển nhượng cổ phần. Luật Doanh nghiệp cho phép cổ đông tự do chuyển nhượng cổ phần của mình, trừ các trường hợp sau:

  • Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho người khác (không phải cổ đông sáng lập) nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;
  • Trong trường hợp Điều lệ công ty có quy định về việc hạn chế chuyển nhượng và được nêu rõ trong cổ phiếu.

Hình thức thực hiện: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Lưu ý là hợp đồng chuyển nhượng phải có đầy đủ chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Nếu các bên là pháp nhân thì do đại diện theo ủy quyền ký kết.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông rút vốn khỏi công ty bằng cách chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông hoặc cho cá nhân, tổ chức khác bên ngoài công ty thì công ty không cần làm thủ tục thông báo thay đổi cổ đông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp cổ đông rút khỏi công ty dẫn đến vốn điều lệ công ty bị giảm thì công ty phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ với cơ quan đăng ký  kinh doanh.

Các cổ đông có nhu cầu rút vốn khỏi công ty cổ phần hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư  vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh  nghiệp.

 tag: chiến   lược   pouchen   việt   nam   bon   chen   ra   trung   quốc   đài   loan   mỹ   nước   pouyuen   samsung   tnhh   2   viên