Home / Tổng hợp / Thủ tục tách sổ đỏ

Thủ tục tách sổ đỏ

Thủ tục tách sổ đổ

  1. Điều kiện tách sổ đỏ

– Diện tích tối tiểu của thửa đất sau khi tách phù hợp với quy định của địa phương nơi có đất;

– Có đủ hồ sơ hợp lệ liên quan đến việc tách sổ đỏ

  1. Hồ sơ tách sổ đỏ 

Hồ sơ tách sổ đỏ bao gồm:

– Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất hoặc Đơn xin đăng ký biến động với trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung;

– Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về Quyền sử dụng đất theo quy định;

– Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản đã được công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung, chia tài sản thừa kế.

– Hộ khẩu, chứng minh thư của những người liên quan.

thủ tục tách sổ đỏ

  1. Thủ tục tách sổ đỏ

– Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách sổ đỏ lập một bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên Môi trường.

– Phòng Tài nguyên – Môi trường gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

– Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp tách sổ đỏ mà phải đo địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên – Môi trường cùng cấp;

– Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới;

– Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan Tài nguyên – Môi trường trực thuộc;

– Ngay trong ngày nhận được sổ đỏ đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trao bản chính sổ đỏ đối thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu sổ đỏ đã ký, bản chính sổ đỏ đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về Quyền sử dụng đất đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

Hồ sơ tách sổ đỏ

Trên đây là quy định của pháp luật về thủ tục tách sổ đỏ để các cá nhân có nhu cầu tách sổ đỏ tham khảo.