Home / Tổng hợp / Thủ tục thành lập công ty con

Thủ tục thành lập công ty con

  1. Mô hình ty mẹ – công ty con

– Công ty mẹ và công ty con là hai thực thể pháp lý độc lập, có tài sản riêng, có tư cách pháp nhân độc lập.

– Công ty mẹ có lợi ích kinh tế nhất định liên quan đến hoạt động của công ty con;

– Công ty mẹ chi phối đối với các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty con thông qua một số hình thức như quyền bỏ phiếu chi phối đối với các quyết định của công ty con, quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm HĐQT, ban lãnh đạo hoặc quyền tham gia quản lý, điều hành;

– Vị trí công ty mẹ và công ty con chỉ trong mối quan hệ giữa hai công ty với nhau và mang tính tương đối, tức công ty con này có thể là công ty mẹ của một công ty khác.

– Trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con nói chung là trách nhiệm hữu hạn;

– Về mặt lý thuyết, mô hình quan hệ này sẽ tạo cho cơ cấu tổ chức của các công ty trong nhóm có chiều sâu không hạn chế; tức công ty mẹ, con công ty con, công ty cháu… Việc chuyển sang mô hình mẹ – con là hệ quả tất yếu, bởi thực tế đang đặt ra vấn đề chuyển đổi cổ phần hóa các liên doanh, quá trình góp vốn với các doanh nghiệp khác. Do quá trình tự do hóa kinh doanh, một công ty góp vốn ra bên ngoài tất yếu dẫn đến một doanh nghiệp phải nắm cổ phần của đơn vị khác.

Chuyển sang mô hình công ty mẹ- công ty con, doanh nghiệp sẽ có những chủ động hơn trong hoạt động. Chẳng hạn, cơ chế cấp phát, giao nhận sẽ chuyển sang đầu tư trên cơ sở hợp đồng kinh tế; chuyển hoạt động chi phối từ mệnh lệnh hành chính sang sở hữu vốn, công nghệ, thị trường…

Công ty con

  1. Thủ tục thành lập công ty con

-Giấy đề nghị đăng ký Thành lập công ty con.

-Quyết định Thành lập công ty con của công ty mẹ;

-Biên bản Thành lập công ty con của công ty mẹ;

-Thông báo thành lập công ty con của công ty mẹ;

-Dự thảo Điều lệ công ty.

-Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.

-Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

-Chứng chỉ hành nghề của thành viên công ty và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Thủ tục thành lập công ty con

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về thành lập công ty con, công ty con sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp . Sau khi hoàn tất các thủ tục thành lập công ty con, công ty con có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình.

Gọi Ngay!