Home / Tổng hợp / Thủ tục xin rút vốn khỏi công ty cổ phần

Thủ tục xin rút vốn khỏi công ty cổ phần

Thủ tục xin rút vốn khỏi công ty cổ phần

Theo quy định của luật doanh nghiệp thì cổ đông công ty cổ phần có thể rút vốn ra khỏi công ty cổ phần. Tuy nhiên đối với cổ đông sáng lập rút vốn khỏi công ty cổ phần cần đáp ứng điều kiện rút vốn do chuyển nhượng cổ phần như sau:

Thủ tục xin rút vốn khỏi công ty cổ phần

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.

mẫu đơn xin rút vốn khỏi công ty cổ phần

Như vậy, nếu cổ đông sáng lập muốn rút vốn góp ra khỏi công ty cổ phần trong thời gian 03 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cổ đông sáng lập có làm đơn xin rút vốn khỏi công ty cổ phần gửi đến Đại hội đồng cổ đông để yêu cầu rút vốn. Đại hội đồng cổ đông có thể họp đại hội đồng cổ đông và lập mẫu biên bản rút vốn khỏi công ty cổ phần. Sau khi được đại hội đồng thông qua việc rút vốn của cổ đông, công ty cổ phần cần tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong  hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty cổ phần cần nộp mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc cổ đông rút vốn khỏi công ty. Việc rút vốn ra khỏi công ty cổ phần là bước tiền đề cho việc rút tên ra khỏi công ty cổ phần

Các cổ đông công ty cổ phần muốn rút vốn ra khỏi công ty cổ phần nhưng chưa biết cách rút vốn góp khỏi công ty cổ phần như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn.

0934562586

Gọi Ngay!