Home / Tư vấn pháp lý / Tư vấn điều kiện cấp giấy phép thành lập công ty chứng khoán

Tư vấn điều kiện cấp giấy phép thành lập công ty chứng khoán

Chào tổng đài dvdn247

Mình và một số người bạn định thành lập công ty chứng khoán, nhưng vẫn chưa nắm được yêu cầu cũng như điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, vậy nên mình muốn được nhờ tổng đài tư vấn giúp mình về các điều kiện để được cấp giấy phép: điều kiện về cơ sở vật chất, vốn, nhân sự cổ đông, tổng đài tư vấn càng chi tiết càng tốt giúp mình. Trân trọng cảm ơn

Tư vấn điều kiện cấp giấy phép thành lập công ty chứng khoán

Trả lời câu hỏi về tư vấn điều kiện cấp giấy phép thành lập công ty chứng khoán:

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định số 86/2016/NĐ-CP:

Thứ nhất là về cơ sở vật chất:

  • Có trụ sở bảo đảm hoạt động kinh doanh chứng khoán
  • Có đầy đủ các trang thiết bị vật chất, phần mềm phục vụ hoạt động phân tích đầu tư, phân tích và quản lý rủi ro, lưu trữ, bảo quản chứng từ, tài liệu và các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh cho trụ sở làm việc của công ty theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng Điều kiện về trang bị, thiết bị.

Thứ hai là về vốn:

  • Vốn đã góp tại thời Điểm thành lập công ty tối thiểu bng mức vốn pháp định theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Thứ ba là về nhân sự:

  • Có danh sách dự kiến về nhân sự, có ít nhất 3 người hành nghề chứng khoán căn cứ vào nghiệp vụ trong giấy phép thành lập
  • Yêu cầu về phía Tổng giám đốc và giám đốc của công ty hành nghề chứng khoán là: có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trên ba năm kinh nghiệm ở bộ phận tài chính, ngân hàng, chứng khoán, và có trên ba năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý điều hành. Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, Trong khoảng 12 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ giám đốc chưa bị xử phạt theo luật chứng khoán. Chưa từng có các hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 80 Luật chứng khoán.

Thứ tư là về cổ đông và thành viên góp vốn

  • Cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn đáp ứng các quy định tại Khoản 5, 6, 7 và 10 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP, quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Khoản 21, 24 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP và phải bảo đảm:

    a) Tại thời Điểm đăng ký thành lập, tổ chức tham gia góp vốn không có lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (nếu có);

    b) Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Gọi Ngay!