Home / Tư vấn pháp lý / Tư vấn điều kiện thành lập chi nhánh của công ty chứng khoán

Tư vấn điều kiện thành lập chi nhánh của công ty chứng khoán

Câu hỏi : công ty chứng khoán của chúng tôi muốn thành lập chi nhánh, nhưng vẫn chưa nắm rõ được các điều kiện và yêu cầu liên quan, giờ chúng tôi muốn được tổng đài dvdn247 tư vấn giúp chúng tôi về các điều kiện, từ trụ sở chính, cơ sở vật chất, vốn, nhân lực cho đến cả những yêu cầu riêng đối với bộ phận lãnh đạo, tôi xin chân thành cảm ơn

Tư vấn điều kiện thành lập chi nhánh của công ty chứng khoán

Trả lời câu hỏi về Tư vấn điều kiện thành lập chi nhánh của công ty chứng khoán

căn cứ vào điều 9 Nghị định 86/2016/NĐ-CP

Điều kiện thành lập chi nhánh của công ty chứng khoán như sau:

a) Duy trì Điều kiện cp phép kinh doanh hiện tại cho trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch hiện tại (nếu có);

b) Tại thời Điểm thành lập chi nhánh, không bị đặt vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật;

c) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 06 tháng tính đến thời Điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh;

d) Có trụ sở chi nhánh và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán được ủy quyền tại chi nhánh theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định này;

đ) Giám đốc chi nhánh phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm a và d Khoản 3 Điều 5 Nghị định này, có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh mà chi nhánh được thực hiện, có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán ít nhất 02 năm và có kinh nghiệm quản lý Điều hành tối thiểu 01 năm; có tối thiểu 02 người hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh thực hiện tại chi nhánh.