Home / Tư vấn pháp lý / Tư vấn hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã khó khăn

Tư vấn hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã khó khăn

Chào tổng đài tư vấn pháp luật.

Tôi là một cựu quân nhân đã về hưu, và rất có tâm huyết với thế hệ trẻ. Xã tôi là một xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em xã tôi nghèo lắm, thường không có đủ điều kiện đi học. Được biết hiện nay chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt việc hỗ trợ cho học sinh và trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Tôi đại diện cho nhân dân xã tôi có một số câu hỏi gửi đến tổng đài  với  mong muốn được tư vấn hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã khó khăn như sau:

  • Hồ sơ chuẩn bị để xin hưởng chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn bao gồm những gì (của cả học sinh tiểu học và học sinh trung học)
  • Hồ sơ để xin hưởng chính sách hỗ trợ học sinh thuộc vùng đặc biệt khó khăn của học sinh trung học phổ thông thuộc vùng dân tộc thiểu số bao gồm những gì
  • Những ngôi trường thuộc thôn xã đặc biệt khó khăn, cần chuẩn bị những hồ sơ gì để được hưởng chính sách hỗ trợ
  • Tư vấn mẫu đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ
  • Trình tự và thủ tục xét duyệt đơn xin hỗ trợ học sinh thuộc vùng đặc biệt khó khăn

tư vấn việc hồ sơ trình tự thủ tục xin đề nghị hỗ trợ khó khăn của học sinh và trường

Trả lời câu hỏi về : Tư vấn hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã khó khăn

Căn cứ vào điều 6 và điều 7 thuộc nghị định Số: 116/2016/NĐ-CP

Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ học sinh và trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn

1. Đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở đang học tại các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ (đối với học sinh tiểu học theo Mu số 01, học sinh trung học cơ s theo Mu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này).

b) Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã).

2. Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ (Mu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này);

b) Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã).

3. Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ (Mu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này);

b) Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực tbản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã);

c) Giấy tchứng minh là hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng.

4. Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú, hồ sơ gồm:

a) Dự toán đề nghị hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ gạo;

b) Danh sách học sinh bán trú đang học tại trường được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

c) Danh sách học sinh bán trú phải tự lo chỗ ở.

5. Đối với trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này, hồ sơ gm:

a) Dự toán đề nghị hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ gạo;

b) Danh sách học sinh bán trú thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này ăn, ở bán trú tại trường;

c) Danh sách học sinh bán trú phải tự lo chỗ ở.

Trình tự, thủ tục xét duyệt hưởng chính sách hỗ trợ học sinh và trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn

1. Trình tự và thời gian thực hiện

a) Vào thời Điểm học sinh đầu cấp làm thủ tục nhập học, nhà trường có học sinh theo học thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 6 của Nghị định này;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp hồ sơ cho nhà trường. Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu khi đề nghị xét, cấp trong cùng một trường, riêng trường hợp thuộc hộ nghèo phải nộp bổ sung giấy tờ chứng minh là hộ nghèo theo từng năm học;

c) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường có trách nhiệm xét duyệt và lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 6 của Nghị định này gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở; gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường trung học phổ thông.

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định hưởng chính sách hỗ trợ

a) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt;

c) Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kết quả phê duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để các trường thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện.

3. Giải quyết khiếu nại

Nhà trường có trách nhiệm giải quyết khiếu nại về kết quả xét duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ (nếu có) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

Mu số 01

Đơn đnghị hỗ trợ (dùng cho cha, mẹ học sinh tiu học học bán trú tại các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn)

Mu số 02

Đơn đnghị hỗ trợ (dùng cho học sinh THCS, học sinh THPT học bán trú tại các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn)

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Dùng cho cha, mẹ học sinh tiểu học học bán trú tại trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn)

Kính gửi Trường:……………………………………………………………

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………..

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của học sinh:……………………………………………………….

Sinh ngày…………… tháng…………… năm …………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………. thuộc hộ nghèo(đánh dấu X vào ô vuông nếu thuộc hộ nghèo).

Thường trú tại thôn/bản…………………………………………………………………………..

thuộc vùng: ……………………………………………………………………………………………………….

Huyện…………………………………… Tỉnh …………………………………………………………..

Năm học………………… Là học sinh lớp:……….. Trường ………………………………………

Vì lý do (chọn 1 trong 2 lý do sau):

Nhà ở xa trường (ghi rõ cách nơi học tập bao nhiêu km): ………………………………………

Địa hình giao thông khó khăn: □

Nên học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, để học sinh……………………………. được hưởng chính sách hỗ trợ tiền và gạo theo quy định tại Nghị định số ………/2016/NĐ-CP ngày…… tháng…… năm 2016 của Chính phủ, gồm:

1. Tiền ăn □

2. Tiền nhà ở (đối với trường hợp học sinh phải tự lo chỗ ở) □

2. Gạo: □

 

 

………, ngày…… tháng…… năm 20….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc Điểm chỉ)

 

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Dùng cho học sinh THCS, học sinh THPT học bán trú tại trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn)

Kính gửi Trường: …………………………………………………………

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày………….. tháng…………… năm………………………………………………………………

Dân tộc: ……………………………………………………………………………………………………………..

Thường trú tại thôn/bản………………………………… xã……………………………………………

thuộc vùng: …………………………………………………………………………………………………………

Huyện ………………………………………………………. Tỉnh…………………………………………

Năm học………………… Là học sinh lp:………… Trường………………………………………..

Vì lý do (chọn 1 trong 2 lý do sau):

Nhà ở xa trường (ghi rõ cách nơi học tập bao nhiêu km): ………………………………………..

Địa hình giao thông khó khăn: □

Nên em không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Vì vậy, em làm đơn này đề nghị nhà trường xem xét, trình cấp có thẩm quyền để em được hưởng chính sách hỗ trợ tiền và gạo theo quy định tại Nghị định số: ……/2016/NĐ-CP ngày…… tháng…… năm 2016 của Chính phủ, gồm:

1. Tiền ăn □

2. Tiền nhà ở (đối với trường hợp học sinh phải tự lo chỗ ở) □

3. Gạo: □

 

 

………, ngày…… tháng…… năm 20….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Gọi Ngay!