Home / Tổng hợp / Vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh

Vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh

Vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh

Vốn điều lệ khi đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

Vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp.

Như vậy, vốn của công ty có thể được gọi là vốn đăng ký kinh doanh và vốn điều lệ. Các doanh nghiệp có thể thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ. Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi đăng ký kinh doanh giảm vốn điều lệ thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ.

von

Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

Đối với doanh nghiệp tư nhân: Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc tăng vốn đâì tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: Công ty có thể tăng vốn bằng cách tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Đối với công ty cổ phần: Công ty cổ phần có thể thực hiện thủ tục tăng vốn kinh doanh trong trường hợp công ty cổ phần tăng thêm cổ phần của cổ đông hiện hữu hoặc phát hành thêm cổ phần để huy động vốn từ cá nhân, tổ chức bên ngoài công ty.

dieu kien

Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

Đối với doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khi giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầu đủ vào sổ kế toán. Nếu giảm vốn đầu tư xuống mức thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhâ chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây: Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên; Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên; Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ mà chưa biết thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, thu rtucj giảm vốn điều lệ như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ.

0934562586

Gọi Ngay!