Bản cam kết không tái phạm nội quy công ty

Bản cam kết không tái phạm nội quy công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Công ty (1)……………………………………………………………………………..

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:……………………………….. Giới tính:………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………….

Số CMTND:…………………….. Ngày cấp:………………. Nơi cấp:……………………….

Nơi làm việc (2):………………………..Chức vụ (3):…………………………………………

Trình độ:…………………………… Chuyên ngành:…………………………………………

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………….

Tôi cam kết các nội dung sau đây (4):

………………………………………………………………………………………………………..

Nếu vi phạm các điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty (5).

…………., ngày …… tháng …… năm……….

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản tường trình vi phạm nội quy công ty

Kích thước bảng nội quy công ty

Kích thước bảng nội quy hợp lý khoảng : 100 x 60 cm.

Mẫu nội quy công ty

bạn có thể tham khảo tại:

https://hanimexchem.com/mau-noi-quy-cong-ty/

Tag: noội maẫu download ngắn gọn tóm tắt in tài tải 2019 nôi