Các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về các loại cổ phần trong công tyy cổ phần như sau:

Điều 113. Các loại cổ phần

1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

3. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

4. Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

5. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

6. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, trong công ty cổ phần thì cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc, ngoài ra công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác.

 

 

tag: tnhh   chia   cách   tính   trọng   việt   hưng   trống   atd   giống   cây   trồng   nghệ   an   bình   chánh   b2b   tín   bắc   giang   ninh   chịu   trách   nhiệm   phiếu   dòng   tiền   gia   tổng   thái   giám   đốc   hải   dương   hà   tây   tĩnh   yên   phòng   tình   huống   thừa   kế   thị   trường   khoán   tỷ   mấy   lạng   sơn   lãi   miền   nam   (ssc)   mâu   thuẫn   nha   hố   cơ   khí   nhân   phúc   phụng   quỹ   quảng   rừng   á   châu   trí   vật   nuôi   huế   trăm   máy   toàn   cầu   chất   bách   khoa   biên   hòa   diệu   linh   gold   h2   hsky   hồng   hàng   lion   truyền   viện   thiên   tân   sài   gòn   mạnh   quân   vinh   hiển   lộc   tài   nhật   mỹ   nguyên   khang   phong   vũ   siêu   trần   anh   tic   3c   tmd   vi   điện   (cmt)   vạn   xuân