Các loại hình doanh nghiệp

  1. Các loại hình doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp là hình thức tồn tại, hình thức tổ chức hoạt động của doanh nghiệp được nhà nước công nhận. Mỗi loại hình doanh nghiệp có cách thức tổ chức hoạt động riêng được pháp luật quy định.

Theo pháp luật Việt Nam hiện nay, có các loại hình doanh nghiệp sau: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh.

các loại hình doanh nghiệp

  1. Các loại hình doanh nghiệp cụ thể

– Doanh nghiệp tư nhân: Đây là loại hình doanh nghiệp được quy định tại điều 183 luật doanh nghiệp, theo đó:

“ Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần

– Công ty trách nhiệm hữu hạn: Là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Loại hình doanh nghiệp này được quy định từ Điều 47 đến Điều 87 Luật doanh nghiệp.

các loại hình doanh nghiệp cụ thể

– Công ty cổ phần: Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn. Có thế nói công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có nhiều phương thức huy động vốn nhất so với các loại hình doanh nghiệp khác.

– Công ty hợp danh: là loại hình doanh nghiệp trong đó: Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.