Chế độ bảo hiểm cho người nước ngoài

Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

  • Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

” 2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.”
Tuy nhiên, theo quy định tại đièu 124 luật bảo hiểm xã hội thì quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tham gia bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Như vậy, từ ngày 01/01/2018 người lao động nước ngoài sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài phải đóng bảo hiểm xã hội cho lao động là người nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp mình.

  • Đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 luật bảo hiểm y tế quy định về phạm vi áp dụng của Luật bảo hiểm y tế 2008 như sau: “Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế”. 

Như vậy, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tham gia bảo hiểm y tế.

  • Mức đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng tối đa bằng 6% mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục để hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Trên đây là một số quy định về chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài để các cá nhân, tổ chức tham khảo.