Chế độ tiền công thể thao quân đội

 Câu hỏi về : Chế độ tiền công thể thao quân đội

 Tôi và người anh đang công tác trong 1 đơn vị quân đội và nay được triệu tập theo diện một người làm vận động viên và một người là huấn luyện viên, tôi thắc mắc 1 số vấn đề sau đây :

  • Chúng tôi sẽ được tính lương như thế nào khi tham gia làm vận động viên và huấn luyện viên thể thao quân đội.
  • Khi chúng tôi tập trung luyện tập để tham dự giải đấu thì có số ngày luyện tập nhiều hơn 24 ngày / tháng thì sẽ tính thế nào.

 vận động viên thể thao trong quân đội

 Trả lời:

 Chào bạn : vấn đề chế độ tiền công thể thao quân đội của bạn chúng tôi sẽ tư vấn theo điều 4 Thông Tư Số: 138/2016/TT-BQP như sau:

 Điều 4. Chế độ tiền công

 1. Huấn luyện viên, vận động viên các đội thể thao quân đội không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cơ quan sử dụng trả tiền công theo ngày như sau:

 a) Huấn luyện viên

 – Huấn luyện viên tuyến 1: 120.000 đồng/người/ngày;

 – Huấn luyện viên tuyến 2: 90.000 đồng/người/ngày;

 – Huấn luyện viên tuyến 3: 90.000 đồng/người/ngày.

 b) Vận động viên

 – Vận động viên tuyến 1: 80.000 đồng/người/ngày;

 – Vận động viên tuyến 2: 40.000 đồng/người/ngày;

 – Vận động viên tuyến 3: 30.000 đồng/người/ngày.

 2. Huấn luyện viên, vận động viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được trả tiền công như sau:

 a) Hưởng nguyên lương (bao gồm lương cấp bậc đối với sĩ quan hoặc ngạch bậc đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và các khoản phụ cấp lương nếu có) do cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên chi trả.

 b) Trường hợp mức tiền lương theo ngày của huấn luyện viên, vận động viên thấp hơn mức tiền công quy định tại Khoản 1 Điều này thì cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả phn chênh lệch. Cách tính như sau:

 Chênh lệch tiền công theo ngày được hưởng

 =

 Tiền công ngày theo quy định

 

 Tiền lương cấp bậc (đối với sĩ quan) hoặc ngạch bậc (đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng) và các khoản phụ cấp lương (nếu có)

 22 ngày

 c) Trường hợp huấn luyện viên, vận động viên có số ngày thực tế tập huấn và thi đấu cao hơn số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng (22 ngày) thì cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả tiền công bằng mức quy định tại Khoản 1 Điều này cho những ngày cao hơn số ngày làm việc theo tiêu chuẩn trong tháng.

 d) Khoản tiền công chênh lệch chi trả cho huấn luyện viên, vận động viên quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này không dùng để tính đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

 3. Huấn luyện viên, vận động viên là hạ sĩ quan, binh sĩ được cơ quan quản lý trả tiền sinh hoạt phí. Nếu số ngày thực tế tập huấn và thi đấu cao hơn số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng thì cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả tiền công bằng mức quy định tại Khoản 1 Điều này cho những ngày cao hơn số ngày làm việc theo tiêu chuẩn trong tháng.

 Trường hợp tiền sinh hoạt phí theo ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng cộng với mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh theo quy định hiện hành thấp hơn mức tiền công quy định tại Khoản 1 Điều này thì cơ quan, đơn vị sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả phần chênh lệch. Cách tính như sau:

 Chênh lệch tiền công theo ngày được hưởng

 =

 Tiền công ngày theo quy định

 

 Phụ cấp quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ

 

 Mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh

 22 ngày

 Ví dụ 1: Vận động viên A của Trung tâm thể dục thể thao Quân khu 1, cấp bậc hạ sĩ, hệ số phụ cấp quân hàm 0,5 và mức tiền ăn 47.000 đồng/ngày. Được cấp có thẩm quyền triệu tập tập trung tập huấn đội thể thao quân đội, thời gian 01 tháng. Vận động viên A được hưởng phụ cấp quân hàm, tiền công trong thời gian tập trung tập huấn như sau:

 – Hưởng nguyên phụ cấp quân hàm trong thời gian tập trung tập huấn do cơ quan quản lý trả (hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng x mức lương cơ sở) là:

 0,5 x 1.210.000 đồng = 605.000 đồng.

 – Phần chênh lệch do mức tiền sinh hoạt phí theo ngày thấp hơn tiền công đối với vận động viên đội thể thao quân đội quy định tại Khoản 1 Điều này do cơ quan sử dụng trả cho 01 tháng là:

 [80.000đồng – (605.000đồng/22 ngày + 47.000đồng)] x 22 ngày = 121.000 đồng.

 – Nếu vận động viên A thực hiện chế độ luyện tập 26 ngày/tháng thì cơ quan sử dụng vận động viên A trả tiền công cho những ngày vượt số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng (04 ngày) là:

 80.000 đồng x 04 ngày = 320.000 đồng

 Như vậy, tổng số tiền do cơ quan sử dụng chi trả cho vận động viên A trong tháng tập trung tập huấn 26 ngày là:

 121.000 đồng + 320.000 đồng = 441.000 đồng.