Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp có là chi phí hợp lý

Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp có là chi phí hợp lý

Có rất nhiều chi phí mà doanh nghiệp phải trả trước khi thành lập doanh nghiệp. Vậy những chi phí này có được coi là chi phí hợp lý của doanh nghiệp sau khi thành  lập hay không. Quý khách hãy tham khảo bải viết dưới đây:

Nội dung của bài viết:

       * Hợp đồng trước thành lập doanh nghiệp

      *  Chi phí trước thành lập doanh nghiệp

      * Những khoản chi phí này có phải là chi phí hợp lý của doanh nghiệp và có được khấu trừ thuế (nếu có) không?