Chức năng của phòng khám đa khoa tư nhân

Chức năng của phòng khám đa khoa tư nhân

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 15-BYT/TT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 1977

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC PHÒNG KHÁM BỆNH ĐA KHOA KHU VỰC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 15-CP CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Nghị quyết số 15-CP ngày 14-1-1975 của Hội đồng Chính phủ về cải tiến tổ chức y tế địa phương có quy định việc thành lập các phòng khám bệnh đa khoa khu vực ngoài bệnh viện như sau:
… “Ngoài phòng khám bệnh đa khoa của bệnh viện, mỗi huyện, thị tùy theo dân số nhiều hay ít, địa dư rộng hay hẹp, sự phân bố sản xuất và nhu cầu khám, chữa bệnh mà có thể thành lập thêm một số phòng khám bệnh đa khoa ngoài bệnh viện để phục vụ nhân dân và cán bộ trong khu vực, chủ yếu là bảo đảm yêu cầu cấp cứu, khám và chữa bệnh ngoại trú. Phòng khám bệnh đa khoa này ở vùng đồng bằng, vùng trung du phục vụ cho khoảng 30000 dân, ở miền núi phục vụ cho khoảng 5000 đến 15000 dân.
Ngoài nhiệm vụ điều trị, các phòng khám bệnh đa khoa đều có nhiệm vụ phòng bệnh, phòng chống dịch, phòng chống bệnh xã hội, tuyên truyền vệ sinh, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch”…
Căn cứ vào nghị quyết nói trên và thi hành quyết định số 253-CP ngày 27-1-1976 của Hội đồng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1977 có ghi 339 phòng khám bệnh đa khoa khu vực. Bộ Y tế ra thông hướng dẫn như sau.

I. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Phòng khám bệnh đa khoa khu vực là một loại cơ sở y tế thuộc hệ thống phòng bệnh, chữa bệnh bảo đảm chăm sóc ngoại trú về dự phòng và điều trị ở mức độ chuyên khoa cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân trong một khu vực nhất định.

Trong mạng lưới các cơ sở y tế, phòng khám bệnh đa khoa khu vực là tuyến sau trực tiếp của các trạm y tế (xã, tiểu khu, xí nghiệp, cơ quan, trường học). Vì vậy, phòng khám bệnh đa khoa khu vực còn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ các trạm y tế làm tốt công tác phòng bệnh, phòng chống dịch, phòng chống các bệnh xã hội, tuyên truyền vệ sinh, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

Phòng khám bệnh đa khoa khu vực thuộc sự quản lý chỉ đạo về mọi mặt của bệnh viện đa khoa huyện, thị, khu phố hoặc phòng y tế huyện, thị, khu phố (nơi không có bệnh viện đa khoa).

Phòng khám bệnh đa khoa khu vực có những nhiệm vụ sau đây:

1. Công tác cấp cứu, khám và chữa bệnh ngoại trú:

 – Có kế hoạch hướng dẫn cho tuyến y tế cơ sở tổ chức sơ cứu tại chỗ và vận chuyển người bệnh đến phòng khám bệnh. Tổ chức và giải quyết tốt các trường hợp cấp cứu khi chuyển đến phòng khám bệnh bất cứ lúc nào. Chuẩn bị phương tiện và phân công cán bộ sẵn sàng để đi cấp cứu tại chỗ khi cơ sở yêu cầu (trường hợp đặc biệt không thể chuyển người bệnh về phòng khám được).

 – Khám bệnh, kê đơn, phát thuốc điều trị, làm các thủ thuật cần thiết cho người bệnh do tuyến y tế cơ sở gửi tới và thuộc phạm vi phân cấp và khả năng của phòng khám.

 – Lập hồ sơ quản lý và điều trị ngoại trú cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân mắc một số bệnh mãn tính, bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp và một số bệnh cấp tính chưa cần phải điều trị nội trú, hoặc tiếp tục điều trị ngoại trú cho người bệnh theo yêu cầu của bệnh viện.

 – Quản lý sức khỏe các đối tượng theo quy định của Sở, Ty y tế.

 – Có kế hoạch định kỳ cử y, bác sĩ chuyên khoa xuống tuyến y tế cơ sở để hướng dẫn công tác chẩn đoán bệnh, điều trị cho người bệnh tại chỗ.

2. Công tác phòng bệnh, phòng chống dịch, phòng chống các bệnh xã hội, tuyên truyền vệ sinh, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch:

 – Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc y tế cơ sở thuộc phạm vi khu vực được phân công làm tốt các nhiệm vụ cơ bản của trạm y tế quy định trong nghị quyết số 15-CP của Hội đồng Chính phủ.

 – Theo dõi, có biện pháp cách ly, thông báo kịp thời những người mắc bệnh dịch đến khám và chữa bệnh tại phòng khám theo quy định của Bộ; sẵn sàng triển khai cấp cứu, điều trị tại phòng khám bệnh và xuống tận cơ sở chống dịch, dập tắt dịch khi có dịch xảy ra.

3. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ:

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao dần trình độ nghiệp vụ cho cán bộ của phòng khám bệnh và y tế cơ sở. Riêng đối với các trưởng trạm các trạm y tế phải có chế độ kiểm tra và giúp đỡ thường xuyên để không ngừng cải tiến công tác và nâng cao trình độ của các đồng chí đó.

II. QUYỀN HẠN VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

2.1. Được tham dự các hội nghị tổng kết và bàn kế hoạch sản xuất, công tác, học tập của địa phương hoặc của đơn vị có trạm y tế thuộc địa bàn phòng khám bệnh đa khoa khu vực phụ trách, để đề xuất kế hoạch chỉ đạo hoạt động y tế cơ sở phục vụ sát yêu cầu sản xuất, công tác, học tập.

2.2. Được kiểm tra hoạt động của các trạm y tế; kiến nghị với Ủy ban nhân dân địa phương, với thủ trưởng đơn vị biện pháp khắc phục những thiếu sót trong việc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, nhân dân trong khu vực. Nếu những kiến nghị trên không được chấp nhận thì báo cáo lên y tế cấp trên để có biện pháp giải quyết.

2.3. Trong quá trình theo dõi và chỉ đạo hoạt động, được quyền đề nghị với Ủy ban nhân dân địa phương, thủ trưởng đơn vị hoặc tổ chức y tế cấp trên khen thưởng, kỷ luật đối với y tế cơ sở và góp ý kiến sắp xếp, bố trí cán bộ đó cho thích hợp.

2.4. Được sử dụng y dược phí theo các chế độ tiêu chuẩn hiện hành để phòng bệnh, chữa bệnh cho cán bộ, công nhân viên, học sinh và nhân dân; được cho cán bộ, công nhân viên, học sinh, xã viên hợp tác xã nghỉ việc, nghỉ học khi bị ốm đau, tai nạn, thai sản… theo đúng quy định của Nhà nước.

2.5. Tùy theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trang thiết bị của phòng khám đa khoa khu vực, bệnh viện trưởng tuyến sau trực tiếp quy định cụ thể cho phòng khám có thể chuyển thẳng một số bệnh nhân vào điều trị nội trú trong bệnh viện (không phải qua phòng khám gắn liền với bệnh viện).

2.6. Được sử dụng con dấu theo mẫu quy định trong công tác chuyên môn.

III. TỔ CHỨC

3.1. Theo đặc điểm của từng khu vực:

 a) Ở nông thôn: Mỗi phòng khám được phân công phụ trách một số xã (khoảng từ 5 đến 10 xã) và đặt ở vị trí trung độ; có thể đặt ngay trên đất của một trạm y tế xã, nhưng không làm thay đổi chức năng của trạm y tế xã đó.

 b) Ở thị xã và thành phố: Tại các thị xã và thành phố, nhân dân ở tập trung, đi lại thuận tiện nên nói chung tổ chức y tế cơ sở đều đặt ở phòng khám bệnh đa khoa mà không tổ chức như ở nông thôn. Trong trường hợp này phòng khám bệnh đa khoa gồm hai bộ phận:

 – Một bộ phận làm chức năng của y tế cơ sở gồm có các cán bộ y tế phụ trách sức khỏe cho từng cụm khoảng 3000 đến 5000 dân;

 – Một bộ phận làm chức năng của phòng khám bệnh đa khoa khu vực.

Trường hợp có những bộ phận dân cư ở xa phòng khám bệnh, đi lại không thuận tiện thì ở đó có thể thành lập trạm y tế.

 c) Ở các khu công nghiệp và những khu vực tập trung nhiều xí nghiệp cơ quan, trường học.

 – Trường hợp xí nghiệp có quy mô lớn khoảng 5000 cán bộ, công nhân viên trở lên, đóng tập trung, xí nghiệp có thể tổ chức một phòng khám bệnh đa khoa có một số giường lưu để phục vụ tại chỗ cho cán bộ, công nhân viên của xí nghiệp. Nếu xí nghiệp ở vùng rừng núi, xa các bệnh viện, giao thông không thuận tiện thì phòng khám đa khoa này có giường bệnh, giường đẻ để phục vụ kịp thời, tại chỗ; ngoài ra căn cứ vào số con của cán bộ, công nhân viên thuộc xí nghiệp, yêu cầu cấp cứu của nhân dân trong vùng có thêm một vài giường bệnh trong biên chế.

Phòng khám bệnh đa khoa này có hai bộ phận: Một bộ phận (thuộc biên chế phòng khám bệnh) làm chức năng của phòng khám bệnh đa khoa, một bộ phận gồm cán bộ y tế (thuộc biên chế y tế cơ sở) phụ trách sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên ở từng cụm (xưởng – liên xưởng).

Phòng khám bệnh đa khoa này do ngành y tế quản lý về mọi mặt. Những nơi chưa thống nhất quản lý y tế vào ngành y tế, phòng khám bệnh đa khoa này làm tham mưu cho giám đốc xí nghiệp về các mặt công tác y tế và do giám đốc xí nghiệp tổ chức, xây dựng và quản lý trực tiếp; Sở, Ty y tế địa phương chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ (riêng ngành điện và than thực hiện như quyết định số 623-QĐ/LBYT/ĐT ngày 2-12-1975 của liên Bộ Y tế – Điện và than).

 – Những đơn vị không đủ tiêu chuẩn có biên chế cán bộ y tế, địa phương căn cứ vào tống số cán bộ, công nhân viên, học sinh của một số đơn vị đóng gần nhau mà bố trí cán bộ y tế phục vụ. Số cán bộ y tế này do phòng khám bệnh đa khoa nơi đó trực tiếp quản lý.

3.2. Phân loại, quy mô tổ chức và một số chỉ tiêu định mức cho từng loại: Căn cứ vào số lần khám bệnh, trình độ chuyên môn kỹ thuật, trang thiết bị, mức độ phát triển các chuyên khoa, phòng khám bệnh đa khoa khu vực được chia ra làm ba loại như sau:

Số mục

Mục

Loại 1

Loại 2

Loại 3

I

II

III

Số lần khám/ngày

Số chuyên khoa

Số giường lưu

150-200

8-12

4-6

100-150

5-8

3-5

80-100

4-6

2-4

IV

Các buồng khám và điều trị ngoại trú – Khám nội

– Khám nhi

– Khám ngoại

– Khám phụ

– Khám da liễu

– Khám thần kinh

tâm thần

– Khám răng

– Khám mắt

– Khám tai mũi họng

– Quản lý bệnh xã hội

– Khám tổng hợp

– Khám nhi

– Khám phụ

– Khám răng
– Khám mắt
– Khám tai mũi họng
– Quản lý bệnh xã hội

– Khám tổng hợp

– Khám phụ

– Khám răng
– Khám mắt
– Khám tai mũi họng
– Quản lý bệnh xã hội

V

Các bộ phận chuyên môn khác – Buồng cấp cứu

– Buồng lưu

– Tiểu phẫu thuật

– Bó bột

– Khử trùng

– Châm cứu, lý liệu

– Xét nghiệm (sinh hóa, huyết học, vi trùng)

– X quang

– Dược

– Hành chính

– Y vụ

– Buồng cấp cứu

– Buồng lưu

– Tiểu phẫu thuật

– Khử trùng

– Xét nghiệm tổng hợp

– Dược
– Hành chính
– Y vụ

– Buồng cấp cứu

– Buồng lưu

– Tiểu phẫu thuật

– Khử trùng

– Xét nghiệm tổng hợp

– Dược
– Hành chính
– Y vụ

VI

Biên chế (không kể biên chế y tế cơ sở)

20-30

10-20

8-10

VII

Diện tích nhà cửa sử dụng (m2) (có thiết kế mẫu)

580

290

220

VIII

Nếu có y tế cơ sở đặt trong phòng khám, mỗi trạm y tế được tăng thêm diện tích (m2)

24-30

24-30

24-30

IV. KINH PHÍ

Kinh phí của phòng khám bệnh đa khoa khu vực đã được Bộ Tài chính thỏa thuận, sẽ có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Sở, Ty y tế, các ngành, các đơn vị phản ảnh về Bộ Y tế để cùng bàn bạc giải quyết.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
BÁC SĨ

Vũ Văn Cẩn

Phòng khám tư nhân tại hà nội

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh

Địa chỉ: 380 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh Xã đàn Hà Nội là một địa chỉ khám quen thuộc với mọi người dân bởi dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng cao, nằm ở vị trí dễ tìm, giúp cho người bệnh có thể di chuyển đến nhanh chóng và thực hiện điều trị bệnh dễ dàng. Thêm vào đó, phòng khám Hưng Thịnh 380 Xã Đàn là địa chỉ khám chuyên khoa nhiều các bệnh như bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh trĩ, bệnh ngoài da, bệnh xã hội, bệnh khó nói,…

Trong suốt thời gian hoạt động khám chữa bệnh, phòng khám Hưng Thịnh luôn duy trì chất lượng điều trị cao nhất cho tất cả người bệnh, đảm bảo là một phòng khám đa khoa tư nhân tại Hà Nội được nhiều người tin tưởng và đánh giá cao. Dịch vụ khám chữa bệnh tại đây chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho tất cả bệnh nhân.

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người hoài nghi rằng phòng khám đa khoa Hưng Thịnh có tốt không? Chỉ cần dựa vào một số điều sau, mọi người sẽ biết được dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Hưng Thịnh như thế nào:

Phòng khám đa khoa tư nhân Hưng Thịnh 380 Xã Đàn là phòng khám tư nhân được cấp phép hoạt động đầy đủ bởi Bộ Y Tế, đảm bảo đủ điều kiện về nguồn lực khám và điều trị bệnh cho mọi người

Là phòng khám tư nhân sở hữu đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn giỏi, trình độ cao, từng công tác tại các bệnh viện lớn của cả nước như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh viện Vinmec,… nên có rất nhiều kinh nghiệm khám và điều trị bệnh phù hợp với tình trạng của người bệnh tại thời điểm thăm khám

Chi phí thăm khám luôn ở mức hợp lý, được niêm yết đầy đủ để mọi người có thể tham khảo và tự tính được mức phí mình cần bỏ ra. Phòng khám Hưng Thịnh Hà Nội tuyệt đối không đội giá, không tăng phí chữa bệnh vô lý

Cơ sở vật chất tại phòng khám luôn đảm bảo như mới, tân tiến, hiện đại, đảm bảo tiện nghi và mang đến cho người bệnh cảm giác thoải mái, hài lòng, không bị tâm lý.

Thời gian hoạt động của phòng khám từ 8h – 20h hàng ngày, kể cả lễ, Tết. Đây là khung thời gian phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là những người có thời gian rảnh eo hẹp. Hiện nay, tại thành phố Hà Nội vẫn thiếu rất nhiều các bệnh viện khám buổi tối có chất lượng tốt, chính vì vậy, nếu biết một địa chỉ phòng khám đa khoa tư nhân có uy tín cao như phòng khám Hưng Thịnh là một lựa chọn chính xác mà mọi người nên thực hiện.

Phòng khám đa khoa Thái Hà

Phòng khám đa khoa tư nhân Thái Hà

Phòng khám đa khoa Thái Hà

Địa chỉ: 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Phòng khám đa khoa Thái Hà Hà Nội là một phòng khám tư bởi lãnh đạo và đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, yêu nghề. Dù chỉ là một phòng khám tư nhân ở Hà Nội nhưng vẫn đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh đa khoa và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ổn định. Ngoài ra, theo khảo sát gần nhất, phòng khám Thái Hà được đánh giá là một trong các phòng khám đa khoa uy tín ở Hà Nội, đây là thông tin mà sẽ giúp cho mọi người tin tưởng nhiều hơn.

Không gian và chất lượng khám chữa bệnh của phòng khám tư Hà Nội cần phải luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất, thậm chí cần phải duy trì được dịch vụ khám chữa bệnh ổn định, không được để ra sai sót. Quá trình từ khám bệnh đến xét nghiệm rồi kết luận phải nhanh chóng, chính xác để người bệnh yên tâm.

Tại phòng khám Thái Hà, người bệnh có thể thực hiện khám đa khoa tổng quát hoặc từng hạng mục riêng biệt như nam khoa, phụ khoa, bệnh hôi nách, bệnh trĩ,… tùy theo nhu cầu thực tế của bản thân. So với các phòng khám gần đây, phòng khám Thái Hà còn có dịch vụ đặc lịch khám trước để tiết kiệm thời gian, tránh dẫn đến chờ đợi làm sốt ruột, mệt mỏi.

Thời gian hoạt động của phòng khám từ 8h – 20h hàng ngày, kể cả lễ Tết để đảm bảo là phòng khám ngoài giờ phục vụ khám chữa bệnh hiệu quả cho tất cả mọi người.

Bệnh viện đa khoa Đống Đa

Bệnh viện đa khoa Đống Đa

Bệnh viện phòng khám, đa khoa Đống Đa

Địa chỉ: 182 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Phòng khám đa khoa của bệnh viện Đống Đa được xem là một phòng khám uy tín tại Hà Nội trực thuộc công lập, đây là điều mà rất nhiều người mong muốn hơn cả, bởi vì dẫu sao đơn vị y tế trực thuộc nhà nước sẽ giúp cho bệnh nhân có cảm giác tin tưởng và cảm thấy an tâm hơn. Đây là phòng khám đa khoa tại Hà Nội được nhiều người đánh giá rất cao, do có chuyên khoa khám bệnh đa dạng, cơ sở vật chất và thiết bị cực kỳ tốt, đảm bảo được chất lượng khám chữa bệnh không hề thua kém phòng khám Hà Nội nào khác!

Dù sao, khi bạn đặt câu hỏi về phòng khám đa khoa nào tốt ở Hà Nội, lựa chọn phòng khám bệnh viện Đống Đa sẽ đảm bảo cho an toàn sức khỏe của mọi nhà. Tuy nhiên, hãy cố gắng đến khám trong khung giờ hành chính để chắc chắn cho quá trình thăm khám được diễn ra trọn vẹn. Tránh việc bạn đến phòng khám bệnh quá muộn thì sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu điều trị của bản thân.

Phòng khám nam khoa bệnh viện Việt Đức

Địa chỉ : 16 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phòng khám nam khoa bệnh viện Việt Đức từ lâu được đánh giá là phòng khám tốt ở Hà Nội do sở hữu đội ngũ bác sĩ có trình độ và chuyên môn rất cao, đã thực hiện khám chữa bệnh thành công cho rất nhiều người, kể cả những đối tượng mắc phải những căn bệnh nguy hiểm hay khó chữa. Nhắc đến bệnh viện Việt Đức, bất cứ người dân nào trong thành phố cũng đều đánh giá đây là phòng khám đa khoa ở Hà Nội mang đến những điều diệu kỳ, đặc biệt là về chuyên khoa nam học. Được hình thành và phát triển bởi những con người ưu tú, rất nhiều các căn bệnh về sức khỏe sinh lý đã được điều trị thành công và chữa khỏi!

Thêm vào đó, vì là một phòng khám uy tín ở Hà Nội trực thuộc bệnh viện công lập uy tín top 1 của cả nước, cho nên phòng khám nam học của bệnh viện Việt Đức chắc chắn sẽ mang đến hài lòng và sự thoải mái cho mọi người. Tuy nhiên, vì là phòng khám ở Hà Nội và có chất lượng cao, phòng khám phải tiếp đón lượng lớn bệnh nhân thăm khám mỗi ngày. Thêm vào đó, phòng khám nam khoa bệnh viện Việt Đức còn là phòng khám đa khoa gần nhất ở khu phố trung tâm, giao thông đôi lúc còn lộn xộn, mọi người nên tranh thủ đi khám trong giờ hành chính để được khám chữa bệnh kịp thời, tránh đến muộn vì bác sĩ sẽ không nhận thêm người khám nếu quá đông!

Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội

Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội

Bệnh viện đa khoa Bạch Mai

Địa chỉ: 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

Bệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện đa khoa lớn nhất của cả nước, được rất nhiều người dân tin tưởng. Khi nhắc đến các phòng khám đa khoa uy tín tại Hà Nội, chắc chắn không thể nào không thể kể đến phòng khám đa khoa bệnh viện Bạch Mai – một đơn vị trực thuộc bệnh viện Bạch Mai và được đánh giá là phòng khám tốt nhất ở Hà Nội trong chuyên khoa đa khoa, khi đã thực hiện khám và điều trị nhiều căn bệnh khác nhau và mang đến hiệu quả tích cực rõ rệt.

Trong số các phòng khám đa khoa hiện nay, phòng khám bệnh viện Bạch Mai đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại, tân tiến; không gian khám thoáng đãng, y bác sĩ tận tâm và có chuyên môn giỏi trong nhiều chuyên khoa khác nhau. Vì vậy, nếu như bạn tự hỏi về khám đa khoa ở đâu tốt, hoàn toàn có thể lựa chọn phòng khám đa khoa bệnh viện Bạch Mai để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh!

Bệnh viện đa khoa Xây Dựng

Bệnh viện đa khoa Xây Dựng

Bệnh viện Xây dựng

Địa chỉ: khu A1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

Trong số các phòng khám tại Hà Nội, phòng khám đa khoa bệnh viện Xây Dựng được xem là một phòng khám chuyên khoa riêng biệt liên quan đến giám sát, khám chữa các loại bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng. Chính vì vậy, đây được xem là một phòng khám đa khoa uy tín trong lĩnh vực thăm khám một số căn bệnh đặc thù theo tính chất công việc, đặc biệt là những bệnh liên quan đến xương khớp, lao động nặng xảy ra chấn thương.

Ngoài ra, phòng khám bệnh viện Xây dựng được xem là phòng khám đa khoa hiện đại vì là cơ sở y tế công lập có thăm khám bệnh cả thứ 7 và chủ nhật, đảm bảo phù hợp với những người có thời gian bận rộn. Đối với những người gặp phải những vấn đề sức khỏe trong thời gian đang làm việc, lao động, thì phòng khám bệnh viện Xây dựng xứng đáng là phòng khám đa khoa ngoài giờ mà mọi người có thể lựa chọn.

Phòng khám đa khoa Đại học Y Hà Nội

Địa chỉ: số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ lâu là một cơ sở chuyên khoa y tế nổi tiếng cả về công tác khám chữa bệnh và đào tạo Y học của cả nước. Cho nên, bệnh viện là cái nôi của hầu hết các y bác sĩ của các bệnh viện chuyên khoa nổi tiếng đều từng theo học tại Đại học Y Hà Nội. Chính vì vậy, phòng khám đa khoa bệnh viện Đại học Y là một phòng khám uy tín ở Hà Nội và có chất lượng cao. Đội ngũ y bác sĩ ở đây đều được học tập và trưởng thành trong môi trường y khoa nghiêm túc, cho nên, cả về chuyên môn nghiệp vụ và tính cách đều đảm bảo cho chất lượng thăm khám, chữa bệnh cho mọi người.

Vì là phòng khám thuộc bệnh viện đa khoa Đại học Y Hà Nội, cho nên thời gian khám bệnh tại phòng khám chỉ từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính 8h – 17h, có thực hiện khám chữa bệnh thêm sáng thứ 7 nhưng đây là khung thời gian khám dịch vụ. Thời gian khám bệnh tại đây không được nhiều bằng các phòng khám đa khoa Hà Nội khác, cho nên, nếu mọi người mong muốn khám bệnh tại phòng khám bệnh viện Đại học Y, cần phải sắp xếp thời gian hợp lý để tránh ảnh hưởng đến công việc của bản thân.

Bệnh viện Giao thông Vận tải

Địa chỉ : 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Phòng khám đa khoa bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương được công nhận là phòng khám đa khoa uy tín Hà Nội hạng I. Đây là bệnh viện đảm nhiệm chức năng chăm sóc sức khỏe của cán bộ công nhân viên toàn ngành giao thông vận tải cũng như toàn dân cư ở những khu vực lân cận. Cho nên, phòng khám thuộc Bệnh viện Giao thông vận tải là một phòng khám tại Hà Nội nhận được nhiều tin tưởng của người dân trong thành phố tại khu vực Cầu Giấy và Đống Đa.

Hiện nay, tại phòng khám đa khoa của bệnh viện thực hiện nhiều kỹ thuật hiện đại thành công, chẩn đoán bệnh chính xác với siêu âm màu 3D, nội soi phẫu thuật an toàn. Không gian khám sạch sẽ, thoáng đãng; chất lượng thăm khám của các y bác sĩ đạt chuẩn theo quy định. Tất cả các điều kiện trên đều hội tụ thành một phòng khám uy tín mà mọi người tin tưởng!

Qua bài viết trên, chắc hẳn mọi người đã biết được những phòng khám nào tốt nhất Hà Nội? Ngoài ra, trong danh sách có cả những phòng khám bệnh viện và phòng khám tư nhân tại Hà Nội sẽ giúp cho người bệnh có thể lựa chọn được địa chỉ phù hợp nhất với mong muốn khám và điều trị bệnh của bản thân.

Phòng khám tư nhân tphcm

1. Phòng khám Nhi của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Phòng khám Nhi là đơn vị trực thuộc khoa Nhi của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Phòng khám có 17 bác sĩ với đầy đủ các chuyên khoa và hiện tại đang tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Y Dược TPHCM. Cơ sở này tiếp nhận thăm khám và điều trị các bệnh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, tư vấn ăn dặm, theo dõi sự phát triển thể chất – tinh thần của trẻ theo từng giai đoạn.

Ngoài ra Phòng khám Nhi của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM còn có dịch vụ khám và tư vấn các mũi tiêm theo từng độ tuổi, tiêm chủng cho trẻ và hướng dẫn theo dõi, xử lý các phản ứng sau khi tiêm.

Với đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, trình độ cao, luôn tận tâm và nhiệt tình với bệnh nhân cùng với sự hỗ trợ của máy móc và thiết bị hiện đại, cơ sở này trở thành địa chỉ thăm khám và điều trị các bệnh lý ở trẻ nhỏ uy tín, an toàn và được nhiều phụ huynh lựa chọn.

các phòng khám nhi uy tín tại tphcm

Phòng khám Nhi của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là cơ sở khám chữa bệnh uy tín

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 215 Đường Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Số điện thoại: 1800 6023

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (6:30 – 16:30) và Thứ 7 (6:30 – 12:00)

2. Phòng khám Nhi đồng TPHCM

Phòng khám Nhi đồng TPHCM là địa chỉ thăm khám, tư vấn và điều trị các vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Ngoài ra, cơ sở này còn có một số dịch vụ khác như tư vấn tiền sản, nong da quy đầu, khám tâm lý cho trẻ nhỏ, trẻ trong độ tuổi học đường và trẻ vị thành niên.

Người trực tiếp thăm khám và điều trị tại Phòng khám Nhi đồng TPHCM là các Bác sĩ Trưởng – Phó khoa của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ngoài khám chữa bệnh, bác sĩ còn tận tình giải thích chu đáo bệnh lý của trẻ và đưa ra những lời khuyên hữu ích dành cho phụ huynh.

Cơ sở này không chỉ chẩn đoán – điều trị các bệnh lý thường gặp mà còn tiếp nhận khám và xử lý các vấn đề ít gặp như suy giảm trí nhớ ở trẻ nhỏ, ám ảnh sợ, chứng đau mãn tính, chán ăn tâm lý, rối loạn nhận định giới tính và rối loạn phân ly.

Bảng giá khám chữa bệnh tại Phòng khám Nhi đồng TPHCM:

Khám bệnh và tư vấn từ 6:00 – 16:00 có giá 200.000 đồng

Khám và tư vấn tâm lý có giá 300.000 đồng

Thăm khám chuyên khoa tim mạch, thần kinh, chỉnh hình,… có giá 200.000 đồng

Nong da quy đầu có giá 150.000 đồng

Dán vết thương có giá 200.000 đồng

Rạch nhọt có giá 150.000 đồng

Nong hậu môn có giá 80.000 đồng

Hút đàm/ Xông khí dung + thuốc có giá 50.000 đồng

Chụp X-Quang có giá 150.000 đồng

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 31 Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Số điện thoại: 0838 294 702

Emai: info@nhidongthanhpho.com

Thời gian làm việc: 7:00 – 20:00 tất cả các ngày trong tuần

3. Phòng khám đa khoa Nhi Nancy – Phòng khám Nhi uy tín tại TPHCM

Phòng khám đa khoa Nhi Nancy tọa lạc tại số 615A Đường Trần Hưng Đạo, Quận 5, TPHCM. Đây là cơ sở y tế chuyên tiếp nhận thăm khám, tư vấn và điều trị các vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ nhỏ và người lớn. Ngoài ra nhằm đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, phòng khám đã phát triển thêm 1 chi nhánh tại đường Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận.

các phòng khám nhi uy tín tại tphcm

Phòng khám đa khoa Nhi Nancy được thành lập từ năm 1999 và đã có hơn 20 năm hoạt động

Được thành lập từ năm 1999 và đã có hơn 20 năm hoạt động, phòng khám đa khoa Nhi Nancy đã và đang khẳng định là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh uy tín, an toàn và chất lượng tại TPHCM.

Đội ngũ bác sĩ tại phòng khám đều là những người được đào tạo bài bản, chuyên môn sâu và đã có nhiều năm làm việc tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện nhân dân Gia Định, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới và Bệnh viện Nhi Đồng. Ngoài ra, cơ sở này còn được đầu tư về trang thiết bị hiện đại, máy móc tiên tiến nhằm phục vụ cho công tác chẩn đoán – điều trị. Bên cạnh đó, phòng khám còn được trang bị máy lọc khử mùi và diệt khuẩn để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân.

Hiện tại, phòng khám đa khoa Nhi Nancy tiếp nhận và điều trị các bệnh lý thuộc khoa Hô hấp, Chỉnh hình nhi, khoa Ngoại, Tim mạch, Nội tổng quát, Thần kinh và Răng hàm mặt. Ngoài ra, phòng khám còn có dịch vụ tư vấn và chích ngừa cho trẻ theo từng giai đoạn phát triển.

Bảng giá khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Nhi Nancy – TPHCM:

Khám bệnh thông thường có giá 120.000 đồng

Siêu âm có giá 120.000 đồng

Khám và tư vấn chích ngừa có giá 80.000 đồng

Chụp X-Quang có giá 60 – 250.000 đồng

Khám và xử trí cấp cứu có giá 150.000 đồng

Xét nghiệm có giá 30 – 340.000 đồng

Xông khí dung có giá 40 – 80.000 đồng

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1: Số 615A Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5 (Dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ)

Cơ sở 2: Số 49D Đường Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận

Số điện thoại: 028 3838 2155 – 028 3838 2332

Email: nhikhoanancy@yahoo.com

Website: nhakhoanancy.com.vn

Thời gian làm việc: 7:30 – 19:00 từ Thứ 2 – Thứ 7

Ngoài ra nếu không thể sắp xếp thời gian thăm khám trong khung giờ trên, bạn có thể thăm khám trong các khung giờ đặc biệt sau:

Thứ 2 – Thứ 7: 19:30 – 6:00 sáng hôm sau

Chủ nhật: 12:00 – 6:00 sáng hôm sau

Ngày lễ, tết: 7:30 – 19:30

4. Phòng khám BS Nguyễn Thị Thu Hậu – Chuyên tư vấn dinh dưỡng cho trẻ nhỏ

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu là Trưởng khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Với mong muốn đem lại các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng, an toàn, chi phí hợp lý và thời gian linh động, bác sĩ quyết định mở phòng khám tư nhân tại số 9D Đường Trần Qúy Cáp, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

Tất cả bệnh nhân đến phòng khám đều được chính Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu trực tiếp thăm khám và điều trị. Bác sĩ là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, giàu y đức, tận tâm và luôn nhiệt tình với bệnh nhân. Các bệnh nhi đều được bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng và theo sát trong quá trình điều trị. Ngoài ra, bác sĩ còn đưa ra những lời khuyên hữu ích nhằm giúp phụ huynh dễ dàng chăm sóc con trẻ.

phòng khám nhi uy tín tại sài gòn

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và giàu y đức

Mặc dù là phòng khám tư với quy mô nhỏ nhưng cơ sở này vẫn được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết như máy siêu âm Doppler, máy siêu âm màu trắng đen, máy siêu âm màu 4D, hệ thống chụp X-Quang, máy CT, máy đo nồng độ oxy.

Hiện tại, phòng khám chỉ tiếp nhận, tư vấn và điều trị các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng như béo phì, suy dinh dưỡng, thừa cân, chậm lớn, biếng ăn,… Vì vậy, phụ huynh đang có nhu cầu tìm kiếm phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng cho con trẻ có thể cân nhắc về địa chỉ này.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 9A Đường Trần Qúy Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh

Số điện thoại: 028 3843 0139

Thời gian làm việc: 17:00 – 19:00 tất cả các ngày trong tuần

5. Phòng khám Nhi BS Lê Thị Khánh Vân – Chuyên khoa Thần Kinh

Phòng khám Nhi BS Lê Thị Khánh Vân là cơ sở y tế chuyên thăm khám và điều trị các vấn đề thần kinh thường gặp ở trẻ từ 0 – 15 tuổi. Người trực tiếp thăm khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị tại cơ sở này là Bác sĩ Lê Thị Khánh Vân. Bác sĩ là người được đào tạo bài bản, có trình độ cao, chuyên môn sâu và hiện tại đang giữ chức Trưởng khoa Thần kinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bác sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thần kinh ở trẻ nhỏ như tự kỷ, động kinh, nhược cơ, chậm phát triển tâm thần vận động, phản xạ kém với âm thanh, lắc đầu không tự chủ,… Ngoài ra, phòng khám còn tiếp nhận khám chữa bệnh hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu và tư vấn xây dựng chế độ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

 

 

 

 

tag: tuyển đà lạt phần mềm hiv ký phi sơn anh gì nẵng thiệp