Đăng ký kinh doanh sau 1/7/2015

Đăng ký kinh doanh sau 1/7/2015

Bạn tôi có đăng ký kinh doanh 2009 lúc đó luật doanh nghiệp 2005 đang có hiệu lực. Tôi được biết đăng ký kinh doanh sau 1/7/2015 sẽ được áp dụng luật đăng ký kinh doanh 2015. Tôi muốn biết giấy đăng ký kinh doanh 2015 và giấy đăng ký kinh doanh 2009 có gì khác nhau. Việc đăng ký ngành nghề kinh doanh 2015 khác gì đăng ký ngành nghề kinh doanh của luật trước đó.

Chào bạn:

Chúng tôi xin trả lời về trường hợp của bạn như sau:

Do bạn của bạn đăng ký kinh doanh 2009 khi luật doanh nghiệp 2005 đang có hiệu lực thi hành nên mọi thủ tục đăng ký kinh doanh 2009 sẽ được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp 2005.

Tuy nhiên, đăng ký kinh doanh sau 1/7/2015 sẽ được áp dụng luật doanh nghiệp 2014 do kể từ ngày 1/7/2015 luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành, thường được gọi là luật đăng ký kinh doanh 2015. Theo quy định của luật đăng ký kinh doanh 2015 thì giấy phép đăng ký kinh doanh 2015 khác giấy phép đăng ký kinh doanh theo luật đăng ký kinh doanh trước đó là trên giấy phép đăng ký kinh doanh 2015 sẽ không còn danh mục ngành nghề kinh doanh. Nhưng khi làm đăng ký ngành nghề kinh doanh 2015, doanh nghiệp vẫn phải đăng ký ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Tóm lại, khi đăng ký kinh doanh sau 1/7/2015, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh sẽ đơn giản hơn. Doanh nghiệp cũng có thể nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng.