Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp

Đơn xin xét tốt nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

ÐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP

Kính gửi: Ban Giám hiệu …………

Tôi tên:………………………………………………………………….. Mã số sinh viên :……………………………

Chuyên ngành đào tạo: ……………….. ……………………….. Khoá: ………………………………………….

Ngày sinh: ……./……/…………………………………………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………….Kèm theo 02 ảnh 3×4)

Huyện: ……………………………………………… Tỉnh ……………………………………………………………

Hộ khẩu trước khi vào trường: Xã (phường, thị trấn) …………………………………………………..

Huyện (quận, thị xã, thành phố) ….. Tỉnh/Thành phố……………………………………………………..

Điện thoại liên lạc (nếu có): ………………………………………………………………………………….

Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành các học phần còn bị nợ sau:

TT

Tên môn học

Mã số MH

Điểm

Học kỳ

Năm học

1

2

3

4

Nay tôi làm đơn này xin được xét tốt nghiệp bổ sung, rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.

Xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày ….. tháng …… năm ……….

Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Tôi tên là:………………………………………Giới tính:…………………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp hiện tại:………………………………………………………………………

Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp:……………………………………………………….

Khóa ngày:………………………Tại Hội đồng thi:…………………………………….

Nguyên là học sinh trường:……………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc khi cần:……………………………………………………………….

Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo……xem xét và cấp lại bằng tốt nghiệp cho tôi.

Lý do xin cấp lại:…………………………………………………………………………….

Ngày ……. tháng……năm 20…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

Họ tên:…………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………..

Đã TN kỳ thi:………………………………………………….

Tại Hội đồng thi:…………………………………………….

Đã được cấp bằng TN, vào sổ số…………..ngày vào sổ:……..

Vậy kính đề nghị Phòng GD-ĐT….. kiểm tra và cấp bản sao bằng TN cho học sinh nói trên.

Ngày ……. tháng……năm 20.…

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

tag: thcs mẫu trung thpt việc chưa cao đẳng hutech mới cách viết cap hoãn chỉnh sửa rút phổ thông iuh gia hạn phó mượn