Giải toán lớp 5 bài thể tích hình lập phương

Giải toán lớp 5 bài thể tích hình lập phương

Đề bài

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng các công thức:

– Diện tích một mặt = cạnh × cạnh.

– Diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6.

– Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết

+) Hình lập phương (1) và (2) học sinh tự tính.

+) Hình lập phương (3):

Vì 36=6×6 nên cạnh hình lập phương dài 6cm.

Diện tích toàn phần là:            36×6=216(cm2)

Thể tích hình lập phương là:     6×6×6=216(cm3)

+) Hình lập phương (4):

Diện tích một mặt là:            600:6=100(dm2)

Vì 100=10×10 nên cạnh hình lập phương dài 10dm.

Thể tích hình lập phương là:     10×10×10=1000(dm3)

Ta có kết quả như sau:

 

 

 

 

Tag: của sư đoàn 356