Giấy chứng nhận xuất xưởng là gì

Giấy chứng nhận xuất xưởng là gì

Mẫu giấy chứng nhận xuất xưởng là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc tàu cá được xuất xưởng.

Mẫu giấy chứng nhận xuất xưởng

CƠ SỞ ĐÓNG TÀU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:…/GCNXX ………., ngàythángnăm 20..

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XƯỞNG

Tên sản phẩm:

Nơi đóng:

Địa chỉ:

Năm đóng:

Ký hiệu thiết kế:

Đơn vị thiết kế thiết kế:

Cơ sở đăng kiểm:

Thông số cơ bản của tàu: Lmax=…………; Bmax=…………; D=……………………

Ltk =…………….; Btk…=…………; d=…………………….

Vật liệu vỏ:…………………………….; cấp tàu:

Công dụng (nghề):

Máy chính:

TT Ký hiệu máy Số máy Công suất (KW) Năm chế tạo Nơi chế tạo

Đã hoàn thành việc đóng mới, đủ điều kiện xuất xưởng./.

CƠ SỞ ĐÓNG TÀU

 

 

 

tag: chất lượng file word hàng hóa phẩm phiếu form quy định về tiếng anh cách làm thép