Kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách

Kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 gồm các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

UBND ……………………

……………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/KH-…………. ……………, ngày … tháng  năm 2017

KẾ HOẠCH

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 – 2020

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Kế hoạch số …/KH-UBND ngày …/…/20… của UBND tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2020.

…………………… xây dựng Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Đưa việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong toàn Đảng bộ, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCC, CV) cơ quan. Coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– CBCC, VC nhất là người đứng đầu phải gương mẫu trong xây dựng và thực hiện Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. NỘI DUNG

  1. Những nội dung thực hiện thường xuyên hằng năm

– Hằng năm và toàn khóa tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

– Hằng năm xây dựng và ban hành kế hoạch học tập và làm theo Bác, để thống nhất trong triển khai, thực hiện, thời gian hoàn thành vào quý IV của năm trước.

– Mỗi năm lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực quản lý ngành, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực tế.

– Tăng cường trong công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động…

– Rà soát, sửa đổi quy định, quy chế, nội quy… theo hướng cụ thể hóa các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các Nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị theo các lĩnh vực ngành được giao; các phong trào thi đua yêu nước, gắn với trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi đạo đức công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động…

– Duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở. Xây dựng Kế hoạch xuất bản ấn phẩm “Thông tin và Truyền thông Điện Biên” phải có nội dung về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Tiến hành kiểm tra, giám sát việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đối với CBCC, VC.

– Hằng năm, báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với cấp có thẩm quyền theo quy định.

– Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  1. Những nội dung chủ yếu triển khai từ năm 2016 – 2020

– Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa).

– Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

– Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

– Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các phòng chuyên môn và Trung tâm CNTT&TT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm quán triệt nội dung Kế hoạch này đến CBCC, VC và NLĐ. Căn cứ vào nội dung chủ đề, hằng năm và hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền tổ chức cho CBCC, VC đăng ký nội dung thực hiện. Đồng thời, báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6), 01 năm (trước ngày 25/11).
  2. Giao Văn phòng Sở căn cứ nội dung chủ yếu từ năm 2016-2020, hằng năm tham mưu Kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị; theo dõi, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở và cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020 của Sở …………………./.

Nơi nhận:

– UBND tỉnh (b/c);

– Đảng ủy DCĐ tỉnh (b/c);

– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

– Sở Nội vụ;

– Lãnh đạo Sở;

– Các phòng CM;

– Trung tâm CNTT&TT;

– Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

tag: violet bài thu tuổi trẻ an 2018