Kinh Nghiệm Quỹ Tiền Mặt Công Ty Mới Thành Lập

Sổ quỹ tiền mặt là gì ?

Sổ quỹ tiền mặt là sổ: Ghi chép số liệu Thu- Chi tiền mặt của Doanh nghiệp theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Quỹ tiền mặt công ty mới thành lập

Theo Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ hoạt động của công ty thì trong vòng 90 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các cổ đông sáng lập phải góp đủ vốn điều lệ.

Số tiền góp vốn điều lệ này doanh nghiệp thực hiện bút toán như sau

Nợ 111/Có 411: Vốn điều lệ của công ty

Tiền này đem nhập quỹ tiền mặt theo dõi trên sổ chi tiết quỹ tiền mặt. Khi có hoạt động gì phát sinh thì sẽ trừ vào số tiền ở trong quỹ này

Quỹ tiền mặt là tài sản hay nguồn vốn

Tài sản là : Tiền mặt tại quỹ, Khách hàng ứng trước

Nguồn vốn là :Kí quỹ dài hãn, nhận ký quỹ ngắn hạn