Mẫu báo cáo kết quả công tác

Mẫu Báo cáo kết quả công tác

Nội dung chi tiết của Mẫu Báo cáo kết quả công tác như sau, mời các bạn tham khảo:

Người đi công tác:……………………………………..Bộ phận:…………………………………………………………………

Thời gian:…………………………………………………Nơi đến:…………………………………………………………………

Nội dung chính công tác:…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Các công việc đã thực hiện được

STT Nội dung công việc Thời gian Mức kết quả

2. Các công việc chưa thực hiện được, lý do

STT Nội dung chưa thực hiện Lý do

3. Đề nghị

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

4. Ý kiến nhận xét của quản lý

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Người lập

Quản lý

 

 

 

 

 

 

 

Tag: y tế trường học đất đai cấp xã bảo vệ môi trong tổng 10 năm tuyên truyền miệng thi đua khen thưởng phòng chống tội phạm 2017 kiểm tra giám sát quyết 25 về thanh niên đăng ký cư trú trị 2018 an toàn giao thông cải cách hành ma túy tiếp dân bí mật nhà nước mặt trận khu huyện hội phụ nữ theo tư 13 cháy chữa pccc tại đơn vị cựu chiến binh 2016 chăm sóc trẻ em dịch bệnh sinh lao đông luận vay vốn tôn giáo phương hướng nhiệm vụ 2019 bình đẳng giới và vì sự tiến huấn luyện quân 11 6 tháng đầu phong trào dõi tình hình pháp luật phẩm thcs chứng giải khiếu nại tố khuyến văn ủy xử vi thư viện thiết bị thpt bồi dưỡng thường xuyên 2013 truong hoc tín ngưỡng chế định kỳ thôn xóm đối ngoại xây dựng ninh tổ quốc ubkt đấu thầu gia đình tái hòa nhập cộng đồng ở cơ sở cá nhân dược khám 15 số vấn đường atvslđ bán tiểu tự phê điều biển đảo quần chúng rừng nông mua