Mẫu giấy giới thiệu của công ty

CÔNG TY ………

Số: …/GT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………….……

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu: …………….

Ông Bà: …………………………………………………

Chức Vụ: ………………………………………………..

Được cử đến để ………………………………………

Về việc …………………………………………………..

Mong ………. giúp đỡ ông, bà ……….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày: ……………..

Ngày….. tháng….. năm 20…..

CÔNG TY ……………………………

(Ký tên và đóng đấu)

Tag: maẫu của mẫu làm hộ khẩu form download sổ doc