Mẫu giấy xác nhận công tác tại công ty

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-oOo——-

Giấy xác nhận công tác

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty………………………………………..

Họ và tên:……………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………

Số CMND:……………..Ngày cấp:……………Nơi cấp:……………

Hiện đang công tác tại:

Công ty:…………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………..

Vị trí công tác:………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ:……………………………………………………….

Ngày vào làm việc:…………………………………………………………

Ngày kết thúc làm việc (nếu có):……………………………………….

Lý do xin xác nhận công tác:……………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái, tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của công ty                                                           Người khai

Xác nhận các thông tin về vị trí công việc, thời gian làm việc

nêu trêu trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

Tag: tại ty\ mẫu đơn tai cong nhân viên