Mẫu quyết định cử đi công tác

Mẫu quyết định cử đi công tác

CÔNG TY ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: ………….. …………, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân viên đi công tác

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ………………………..

 

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……………………………….

 

Chức năng quyền hạn của Giám đốc.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác:

 

– Ông ……………………………………………………………………………………………….

 

– Bà …………………………………………………………………………………………………

 

Điều 2. Thông tin nơi Công tác:

 

– Đơn vị đến Công tác: …………………………………………………………………………

 

– Địa điểm đến công tác: ………………………………………………………………………

 

– Thời gian đi công tác: ………………………………………………………………………..

 

– Phương tiện đi công tác: …………………………………………………………………….

 

Điều 3. Các Ông, Bà có tên nêu tại Điều 1 được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của Công ty.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

 

– Như điều 4;

 

– Lưu VP

 

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Tag: nước ngoài bằng tiếng anh song ngữ đình chỉ chuyển đổi trí là gì khoán cần tạm cán 46-qđ/tw hướng dẫn thực hiện kiểm tra ai giấy xác nhận chồng vợ lên giường với hàng xóm ngoại tình phim sex xa túi xách kế hoạch tranh bác hồ mới nhất truyện khi thư mời lời chúc cho người xin sếp trung quốc pờ lây đề nghị báo cáo cu dài dằng dặc