Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH

ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam)

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ……………………………………………………………………

  1. Phần kê khai bắt buộc

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ………/………/…………… [03]. Giới tính: …………………

[04]. Quốc tịch ………………………… [05]. Dân tộc ………………………………………

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): …………………………………

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……………………. [06.3]. Tỉnh (Tp): ………………

[07]. Địa chỉ nhận hồ sơ: [07.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .…….………………………

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ..……..………………. [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): .………..……………………………… [07.4].Tỉnh (Tp): …………….………………………

[08]. Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): …………………………………

  1. Phần kê khai chung

[09]. Mã số BHXH (đã cấp):……………[09.1]. Số điện thoại liên hệ:…………………………

[09.2]. Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước: ……………….. …………………………………

[10]. Mã số hộ gia đình (đã cấp): ………………………………………………………………

(trường hợp chưa có mã hộ gia đình thì kê khai bổ sung Phụ lục đính kèm tờ khai)

[11]. Mức tiền đóng: …………….…… [12]. Phương thức đóng: …..…….…………………

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: …………………..……………………….

[14]. Nội dung thay đổi, yêu cầu:

……………………………………………………………………..……………………………

[15]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………..………………….

……………………………………………………………………..……………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(chỉ áp dụng đối với người lao động thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

………., ngày ……. tháng ……. năm ………..

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

     

Phụ lục: Thành viên hộ gia đình

Họ và tên chủ hộ: …………………………………………………… Số điện thoại (nếu có): ……………..…………………..

Số sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú):…………………Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố)……………………….Xã (phường, thị trấn):…………………………Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):…………………………….Tỉnh (Tp): ……………………….

Stt Họ và tên Mã số BHXH Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Nơi cấp giấy khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6 7
1                
2                
3                
4                
               

(Ghi chú: Người kê khai có thể tra cứu Mã số BHXH và Mã hộ gia đình tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn)

  Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm

trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

………., ngày ……. tháng ……. năm ………..

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

tag: cung bhyt (mẫu tk1-ts) cho tuổi bhtn cách viết lại a03-ts) điền hướng dẫn