Một Số Lưu Ý Về Công Đoàn

I. Công đoàn trong công ty là gì

“Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

– Công đoàn của công ty tiếng anh: trade union; labor union

II. Quỹ công đoàn công ty

– Phí công đoàn công ty đóng bao nhiêu

Kinh phí công đoàn là nguồn tài trợ cho hoạt động đoàn ở các cấp. Theo chế độ hiện hành, kinh phí công đoàn được trích theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động.

Lưu ý: Lương bao gồm toàn bộ lương phải trả cho người lao động kể cả cán bộ công nhân viên. Khi trích kinh phí này thì ½ sẽ được nộp cho công đoàn cấp trên và ½ để lại cho hoạt động công đoàn ở doanh nghiệp.

1. Đối tượng và mức đóng kinh phí công đoàn, đoàn phí

a. Mức đóng kinh phí công đoàn

Căn cứ vào Nghị định 191/2013/NĐ-CP; Nghị định 88/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn 2212/HD-TLĐ có quy định những nội dung như sau đây.

– Đối tượng: Các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp không thành lập tổ chức công đoàn

– Mức đóng: Đóng 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động

– Phương thức đóng:

Đóng theo tháng, mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động;

Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp: Đóng theo tháng hoặc theo quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động;

Đóng tại tại Liên đoàn Lao động quận/huyện nơi đặt trụ sở

– Mức phân bổ:

69% tổng số thu kinh phí công đoàn do công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sử dụng;

31% tổng số thu kinh phí công đoàn nộp công đoàn cấp trên

– Mức phạt khi không nộp: phạt tiền từ 12% – dưới 15% tổng số tiền phải đóng nhưng tối đa không quá 75 triệu

2. Mức đóng đoàn phí

Căn cứ vào Quyết định 1908/QĐ-TLĐ; Hướng dẫn 238/HĐ-TLĐ và Hướng dẫn 2212/HD-TLĐ có quy định về việc đóng đoàn phí như sau đây.

– Đối tượng: Người lao động tham gia tổ chức công đoàn

– Mức đóng:

Đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.

Lưu ý: Từ 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng; do đó, mức đoàn phí tối đa là 149.000 đồng.

– Phương thức đóng:

Đóng hàng tháng cho công đoàn cơ sở; hoặc

Trích từ tiền lương hàng tháng

– Mức phân bổ:

40% tổng số thu đoàn phí công đoàn do công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sử dụng;

60% tổng số thu đoàn phí nộp công đoàn cấp trên

– Phức phạt khi không đóng: Không đóng liên tục 06 tháng mà không có lý do chính đáng sẽ bị kỷ luật.

III. Quy chế công đoàn công ty

tham khảo : http://www.vietnambiz.com/quy-ch%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1t-d%E1%BB%99ng-cong-doan-vietnambiz/

IV. Ban chấp hành công đoàn công ty

Ban Chấp hành Công đoàn các cấp được quy định tại Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 như sau:

1. Ban Chấp hành là Cơ quan Lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội của mỗi cấp Công đoàn, do Đại hội Công đoàn cấp đó bầu ra. Ban Chấp hành Công đoàn cấp dưới phải được Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận.

a. Trường hợp cần thiết, Công đoàn cấp trên trực tiếp được quyền chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành và các chức danh trong Cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn cấp dưới.

b. Khi thành lập mới hoặc tách, nhập tổ chức Công đoàn hoặc những đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn hoặc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn hoặc công nhận Ban Chấp hành.
Thời gian hoạt động của Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn không quá

12 tháng.

2. Ban Chấp hành Công đoàn ở cấp nào là đại diện của đoàn viên và người lao động cấp đó. Ở Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở thì Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện quyền và trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động khi được người lao động ở đó yêu cầu.

3. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành cấp nào do Đại hội Công đoàn cấp đó quyết định và không vượt quá số lượng quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

a. Khi khuyết Ủy viên Ban Chấp hành ở cấp nào, thì Hội nghị đại biểu, Hội nghị toàn thể hoặc Ban Chấp hành cấp đó bầu bổ sung. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung trong nhiệm kỳ Đại hội đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên không vượt quá một phần ba (1/3) và Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn không vượt quá một phần hai (1/2) số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định.

b. Trường hợp đặc biệt cần bổ sung mà số Ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung đã vượt quá số lượng quy định tại điểm a, khoản 3 điều này, hoặc vượt quá số lượng Đại hội đã thông qua, thì phải được sự đồng ý của Công đoàn cấp trên trực tiếp, theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc bầu bổ sung số Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vượt quá số lượng Đại hội Công đoàn toàn quốc đã thông qua do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định nhưng không quá ba phần trăm (3%) số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được Đại hội Công đoàn toàn quốc quyết định.

c. Ủy viên Ban Chấp hành các cấp khi nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác thì đương nhiên thôi tham gia Ban Chấp hành, kể từ thời điểm nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác ghi trong quyết định.

d. Trường hợp Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ Công đoàn chuyên trách Công đoàn, khi thôi chuyên trách Công đoàn nhưng còn công tác tại ngành hoặc địa phương, đơn vị thì do Ban Chấp hành Công đoàn cấp đó xem xét việc tiếp tục tham gia hoặc không tham gia Ban Chấp hành và đề nghị Công đoàn cấp trên quyết định.

đ. Trường hợp Ủy viên Ban Chấp hành có đơn xin thôi tham gia Ban Chấp hành thì do Ban Chấp hành Công đoàn cấp đó xem xét và đề nghị Công đoàn cấp trên quyết định, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định.

4. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp:

a. Bầu các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn.

b. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình.

c. Thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Công đoàn cấp trên.

d. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động đối với Công đoàn cấp dưới.

đ. Đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn hoạt động; hướng dẫn, giúp đỡ, can thiệp và bảo vệ cán bộ Công đoàn khi bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng; Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên hỗ trợ, giúp đỡ Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện quyền tổ chức và Lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

e. Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức hoạt động Công đoàn cấp mình với cấp ủy đảng đồng cấp, Công đoàn cấp trên và thông báo cho Công đoàn cấp dưới.

g. Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

5. Hội nghị định kỳ của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp:

a. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, một năm họp hai lần. Trường hợp cần thiết có thể triệu tập họp bất thường.

b. Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở một năm họp ít nhất hai lần.

c. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn, Công đoàn cơ sở thành viên ba tháng họp ít nhất một lần.

Ngoài ra, nội dung trên còn được hướng dẫn bởi Điều 9 Hướng dẫn 238/HD-TLĐ năm 2014

V. Đơn xin gia nhập công đoàn công ty

Tham khảo: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/215693/Don%20xin%20gia%20nhap%20To%20chuc%20Cong%20doan.doc

 

 
Tag: 2018 2017 2019 cổ dabaco bắc ninh cd tnhh thương mại tm-dv điện đầu tư trương vàng tây giang hà dsg & quảng hoàng cp an tuyển dụng (royal group hoi an) anh lai con dự án lừa đảo đốc thất phát trang trí hải âu mắm cát nhựa kết tuấn tm sx bì xuất khẩu gốm tinh thần hóa chất lê chi nhánh mtv thép tiến lực mai linh đà nẵng bình dương nha á hồng thái dv asanzo sơn minh phúc tâm liêu xá yên mỹ hưng cường đường mộ đông hòa hoà tân cương – nguyên gfi giới thiệu triển bách tường vạn thịnh tín phượng santana cosmetic trắng dậy sài gòn đttm thẩm gương kính sân gôn zen cty xanh a&a ốc thi đức đtxd phú vinh xuân hồ chí giải (solution) khoáng gogo máy cà phê phụng lâu dịch du lịch tải biển sx-tm cấu nghệ lắp trừ mối côn trùng dttm dược phẩm dl dệt may thuật vt golf giày viễn in ấn kiếm kon tum kim logistics vật liệu vn mềm (phoenix) phi tmdv quận đt astore-công 10 thế ngô vi thuộc 7 bcd ngôi sao inox thuận thơ đạt empire holdings châu dapha vissai (hose) hiệp tam vĩnh tùng petrolimex đan thủy nhật htv spentes 29 khúc khơ vũ quang xkld phuc vitto s86 khởi phong ô hô khiêm lãm xe khách hiếu vai trò 2016 2015 hiểm dầu khí pha hanoxim indevco mantis afdex green diamond giovanni hanco đàn hương kg mik sanyo niên tsg senior toji vga vinatech vinamotor (vina link group) (vina-link phòng tàu facebook sea dragon khoa hữu hạn hiền sợi textile gạch hoài binh tm&sx xnk khai thác lạnh làng mây tre mặc khang vương tử xd mua bán luyến hân mst liêm tôn gỗ berest vỡ nợ mitaco nguyễn thiên tuệ thủ thay đổi phối muốn biên bản mẫu bài (tg mau gtvt suntravel nn bí thư luận vịnh sắt kế hoạch sơ đồ ngân ntea container picenza hdb hitech ceo cđ apec bđs môi chương giá datc mại-dịch etching hoa tô xảo phim mã trần incons property x land kiến trúc huy huyền 128 thạch teko pousung thuế samsung pou yuen bưu miền adt bãi bidv cmc ctech t-tech xô vũng honda cảng intech nổi viglacera khánh kin rút khỏi thuốc lá tp hcm vay absoft hanh sông safety vietinbank vietsens cảm nghĩ mê dl-tm (pvfi) gò vấp sạn tĩnh núi cốc vn1 la cong