Ngày pháp luật Việt Nam

Ngày pháp luật Việt Nam

  1. Ngày pháp luật Việt Nam là ngày nào

Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọi là Ngày pháp luật Việt Nam là một ngày kỷ niệm  của Việt Nam. Ngày pháp luật Việt Nam là ngày 09/11 hàng năm, ngày pháp luật Việt Nam đầu tiên là ngày 09/11/2013. Ngày pháp luật Việt Nam là ngày để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền. Ngày 09 tháng 11 chính là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành nên Việt Nam lấy đó làm Ngày Pháp luật.

Ngày pháp luật Việt Nam

  1. Mục đích tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam

Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật;t hu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho NgàyPháp luật trở thànhđợtsinh hoạt chính trị – pháp lýsâu rộngnhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật;góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

  1. Một số nội dung của ngày pháp luật Việt Nam
    • Nội dungNgày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:

Ngày Pháp luật năm 2013 được tổ chức với nội dung cụ thể như sau:

Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; Ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc và cũng là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị – pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý sâu rộng nêu trên, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

  • Nội dung ngày pháp luật Việt Nam năm 2016

Năm 2016, Ngày pháp luật được tổ chức với những khẩu hiệu có nội dung sau:

+ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;
+ Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+Tích cực hưởng ứng Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III;
+Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước;
+Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;
+Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và +Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân;
+Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân.