Nghị định 14/2020/NĐ-CP của chính phủ

 CHÍNH PHỦ
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 14/2020/NĐ-CP

 Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2020

  

 NGHỊ ĐỊNH

 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐÃ NGHỈ HƯU CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN TRONG LƯƠNG HƯU

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 Căn cứ Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa XIII về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII;

 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

 Chương I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 Nghị định này quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

 Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Nhà giáo là giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, phó trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng, nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011 tại các cơ sở giáo dục công lập sau:

 a) Cơ sở giáo dục mầm non;

 b) Cơ sở giáo dục phổ thông;

 c) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

 d) Cơ sở giáo dục đại học;

 đ) Cơ sở giáo dục thường xuyên;

 e) Các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

 2. Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011 tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó được điều động từ các cơ sở giáo dục công lập hoặc tại cơ sở giáo dục bán công do cấp có thẩm quyền chuyển đổi từ cơ sở giáo dục công lập và được xếp lương theo bảng lương của ngạch viên chức ngành giáo dục.

 3. Nhà giáo làm công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập được cấp có thẩm quyền cử làm chuyên gia giáo dục ở ngoài nước, khi hết thời gian làm chuyên gia về nước thì nghỉ hưu ngay.

 4. Nhà giáo nghỉ hưu có thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong mà chưa hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho thanh niên xung phong; nhà giáo là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu sau đó chuyển ngành về công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập khi nghỉ hưu là giáo viên, giảng viên trong lương hưu có phụ cấp thâm niên lực lượng vũ trang nhưng không có phụ cấp thâm niên nhà giáo.

 Chương II

 CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐÃ NGHỈ HƯU CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN TRONG LƯƠNG HƯU

 Điều 3. Điều kiện tính hưởng trợ cấp

 Nhà giáo quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

 2. Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011.

 3. Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

 Điều 4. Mức trợ cấp

 1. Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được tính như sau:

 Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp

 Trong đó:

 a) Lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành;

 b) Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong, nếu không liên tục thì được cộng dồn, không gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác (nếu có) trong lương hưu.

 Tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm.

 2. Trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định này, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 trở về sau thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân người từ trần (bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi của người từ trần) làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Người đại diện theo ủy quyền của thân nhân nhà giáo đã từ trần chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.

 Điều 5. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ trợ cấp

 1. Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp ban hành kèm theo Nghị định này (Mẫu số 01).

 2. Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 trở về sau, hồ sơ bao gồm:

 a) Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân, ban hành kèm theo Nghị định này (Mẫu số 02).

 b) Bản chụp Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết (mang theo bản chính để đối chiếu).

 c) Văn bản ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này (Mẫu số 03); trường hợp chỉ có một thân nhân thì không cần văn bản ủy quyền này.

 Điều 6. Thời hạn giải quyết chế độ

 Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và chi trả trợ cấp cho người được hưởng. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện

 Kinh phí thực hiện trợ cấp quy định tại Nghị định này do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

 Điều 8. Tổ chức thực hiện

 1. Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả chế độ theo quy định tại Nghị định này.

 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định tại Nghị định này. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

 3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương tổ chức thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này bảo đảm chặt chẽ, công khai, chính xác, thuận tiện, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

 Chương III

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 9. Hiệu lực thi hành

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2020.

 2. Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu (Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg) hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

 3. Đối tượng quy định tại Nghị định này đã được giải quyết chế độ theo quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg thì không được hưởng, không được điều chỉnh mức trợ cấp đã hưởng theo quy định tại Nghị định này.

 Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

 Nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg mà hồ sơ đã được cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận nhưng chưa ban hành Quyết định chi trả trợ cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì mức trợ cấp được hưởng theo quy định tại Nghị định này.

 Điều 11. Trách nhiệm thi hành

 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tư
ng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KGVX (2b).

 TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 Nguyễn Xuân Phúc

 

 PHỤ LỤC

 (Kèm theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chnh phủ)

Mẫu số 01 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số     /2020/NĐ-CP
Mẫu số 02 Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Nghị định số    /2020/NĐ-CP
Mẫu số 03 Giấy ủy quyền

 

 Mẫu số 01

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

  

 TỜ KHAI

 ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ    /2020/NĐ-CP

 (Đối với nhà giáo đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số    /2020/NĐ-CP)

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố………………….

 Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………..

 Số CMND (hoặc Số thẻ căn cước công dân): ……………………………………………………………

 Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): ……………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 Tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu:

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 Hưởng chế độ hưu trí từ ngày … tháng …. năm ……

 Nơi đang nhận lương hưu hàng tháng (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): …………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục như sau:

 Thời gian công tác

 Thời gian đề nghị tính trợ cấp

 Chức vụ, Đơn vị công tác

 Ghi chú

 Từ tháng/năm

 Đến tháng/năm

 Năm

 Tháng

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cộng:

  

 

 

  

  

 Căn cứ quy định tại Nghị định số    /2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định.

 

 

 …., ngày … thng … năm …
Người khai
(K, ghi rõ họ tên)

 

 Mẫu số 02

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 TỜ KHAI

 ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ    /2020/NĐ-CP

 (Đối với nhà giáo đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số    /2020/NĐ-CP)

 Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………..

 Số CMND (hoặc Số thẻ căn cước công dân): ……………………………………………………………

 Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): ……………………………………………………

 Là (1)………………………….. của ông/bà …………………………………………….. đã được hưởng chế độ hưu trí từ ngày …. tháng …. năm ….. và từ trần ngày … tháng …. năm …….

 Ông/Bà ………………………………………………………….. trước khi nghỉ hưu làm việc tại: ………………………………………………………. và trước khi từ trần nhận lương hưu tại: ……………………………………..và có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục như sau:

 Thời gian công tác

 Thời gian đề nghị tính trợ cấp

 Chức vụ, Đơn vị công tác

 Ghi

 chú

 Từ tháng/năm

 Đến tháng/năm

 Năm

 Tháng

  

  

           
           
           
Cộng:  

 

 

   

 Căn cứ quy định tại Nghị định số    /2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu; đại diện cho gia đình, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định đối với ông/bà ……………………………….

 Tôi xin thay mặt các thân nhân cam kết về nội dung kê khai và không để xảy ra tranh chấp về khoản tiền trợ cấp này, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

 …., ngày … tháng … năm …
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Ghi chú: (1) Quan hệ với nhà giáo đã từ trần (vợ, chồng, con…).

 

 Mẫu số 03

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 GIẤY ỦY QUYỀN

 I. NGƯỜI ỦY QUYỀN

 Thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần của ông (bà) ……………………………. đã từ trần ngày …/ …/ ….., có tên sau đây:

 1. Ông (Bà) ……………………. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………………;

 2. Ông (Bà) ……………………. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………………;

 3. Ông (Bà) ……………………. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………………;

 4. Ông (Bà) ……………………. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………………;

 II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 Họ và tên: …………………………………………………….. sinh ngày ……./ ………/ ………….

 Số CMND/số căn cước công dân/hộ chiếu/: ……………………cấp tại ………………………….

 cấp ngày …/ …./ ……… Nơi cư trú (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

 III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

 Lập tờ khai của thân nhân theo Mẫu số 02 và nhận tiền trợ cấp một lần theo Nghị định số     /2020/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

 Chúng tôi cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền của mình và cam kết không khiếu nại về sau./.

 

 …., ngày … tháng … năm …

 …., ngày … tháng … năm …

 Xác nhận của chính quyền xã/thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

  

 Ghi chú:

 (1) Ghi rõ họ và tên nhà giáo đã từ trần.

 (2) Ghi rõ mối quan hệ với nhà giáo đã từ trần.

 (3) Ghi rõ họ và tên của người thay mặt cho các thân nhân đã nêu trong Tờ khai của thân nhân.

 (4) Các thân nhân, người được ủy quyền cho thân nhân thuộc diện hưng trợ cấp một lần bắt buộc phải ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ.