Quy chế pháp lý của công ty hợp danh

 Quy chế pháp lý của công ty hợp danh

 Quy chế pháp lý của doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng là cơ sở để xác định địa vị pháp lý của doanh nghiệp. Vậy những đặc điểm nào là đặc trưng tại nên quy chế pháp lý của công ty hợp danh. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số đặc trưng pháp lý của công ty hợp danh như sau:

 Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về khái niệm Công ty hợp danh là gì :

 Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

 – Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

 -Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

 -Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

 Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

 Như vậy, theo quy định trên thì điểm đặc trưng của công ty hợp danh đó là:

  • Về thành viên:

 -Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu công ty và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với nghĩa vụ của công ty. Xuất phát từ bản chất pháp lý của công ty hợp danh là công ty đối nhân nên các thành viên hợp danh thường là những người thân thiết, tin tưởng lẫn nhau.

 -Công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

  • Về tư cách pháp nhân: công ty hợp danh có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Về phát hành chứng khoán: Công ty hợp danh không được phát hành bất  kỳ loại chứng khoán nào.
  • Về cơ cấu tổ chức: Công ty hợp danh có hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giảm đốc. Các thành viên hợp danh phân công nhau giữ các chức danh quản lý của công ty hợp danh.

 Trên đây là một số điểm đặc trưng tạo nên địa vi pháp lý của công ty hợp danh. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty hợp danh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty hợp danh.

 0934562586