Quy chế quản lý nội bộ của công ty

Quy chế quản lý nội bộ của công ty

Bất kể công ty nào cũng cần xây dựng quý chế quản lý nội bộ cho riêng mình. Thông thường, các văn bản về quản lý nội bộ của doanh nghiệp gồm có Điều lệ công ty, nội quy quy chế của công ty. Dưới đây là một số ý nghĩa của quy chế nội bộ của  công ty và mẫu quy chế để quý khách tham khảo.

1. Tầm quan trọng của quy chế nội bộ công ty

Quy chế nội bộ bao gồm tất cả các quy định và các văn bản có tính bắt buộc đối với từng doanh nghiệp, nhóm đối tượng hay từng lĩnh vực hoạt động cũng như hành vi cụ thể.

Trách nhiệm, quyền hạn, quy chế phối hợp của ban lãnh đạo và giữa các bộ phận không rõ ràng, chồng chéo khiến bộ máy hoạt động không hiệu quả, chậm chạp; các nguyên tắc làm việc và ứng xử trong doanh nghiệp không được thiết lập khiến môi trường làm việc không văn minh, kỷ luật; các quy định về sử dụng tài chính, tài sản không được minh bạch có thể khiến thất thoát thu chi trong doanh nghiệp ; các chuẩn mực quan hệ với đối tác, khách hàng không được xác lập  có thể khiến hình ảnh của doanh nghiệp khó xây dựng và giữ gìn , các quy định về lao động, tiền lương, giờ giấc, an toàn lao động, chế độ đãi ngộ không được xây dựng đầy đủ chính là nguyên nhân làm phát sinh rất nhiều tranh chấp lao độngv.v…  Đây là những vấn đề mà hằng ngày  rất nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt. Thay vì để khi xảy ra vấn đề mới giải quyết thì việc đề ra hệ thống các quy chế chính là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất.

Quy chế vận hành từ chế độ trách nhiệm của cá nhân hay tập thể , cơ chế phối hợp, cách thức ra quyết định, các nguyên tắc sử dụng nguồn lực đến các mối quan hệ  trong và ngoài doanh nghiệp. Nếu cơ cấu tổ chức của mỗi doanh nghiệp là “phần cứng” thì quy chế nội bộ chính là “phần mềm” của của tổ chức đấy, được xác định nhằm đảm bảo bộ máy doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả theo đúng định hướng chiến lược. Chúng ta có thể điểm qua một số lợi ích khi sử dụng quy chế nội bộ riêng của công ty như sau:

 • Quy chế nội bộ giúp quản lý điều hành nội bộ công ty dễ dàng hơn, mọi cá nhân, tập thể, đơn vị, phòng ban trong doanh nghiệp đều có thể ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như quyền lợi của mình thông qua các quy định được ghi ra trong quy chế nội bộ, từ đó đảm bảo việc thực thi cũng như hoạt động của cả một hệ thống trở nên trơn tru, không bị chồng chéo hoặc ” cha chung không ai khóc”.
 • Quy chế công ty giúp tiết kiệm thời gian trong việc quản lý, điều hành công ty của ban lãnh đạo. Thay vì phải sâu sát, ” chỉ tay năm ngón” thì việc ban hành quy chế nội bộ đến tận từng nhóm nhân viên, phòng ban cũng có sức mạnh tương đương với lời nói.
 • Quy chế nội bộ giúp quản lý tốt nguồn lực của công ty. Những quy chế nội bộ về tài chính, thu chi, về lương thưởng cho lao động chính là vũ khí đắc lực để quản lý nguồn vốn cũng như chế độ tài chính kế toán, tránh lãng phí, thất thoát…Những quy chế dành cho nhân viên cũng là vũ khí để bảo vệ nguồn lực con người, đặt được đúng người vào đúng vị trí, đúng sở trường để phát huy thế mạnh, tiềm năng của mỗi nhân viên.
 • Quy chế nội bộ giúp văn hóa ứng xử, môi trường làm việc trong công ty trở nên văn minh, lịch sử, hòa nhã, kỷ cương nhưng lại thoải mái vì nó trực tiếp đề ra quy tắc ứng xử, tác phong ăn mặc, mối quan hệ với đồng nghiệp…; giúp cho hình ảnh doanh nghiệp trong mắt khách hàng được nâng lên tầm cao mới.
 • Quy chế nội bộ cũng chính là cách để doanh nghiệp xây dựng bản sắc cho riêng mình. Pháp luật không quy định nội dung cũng như hình thức của quy chế nội bộ, vì vậy mỗi doanh nghiệp được phép xây dựng hệ thống quy chế nội bộ mang màu sắc riêng của mình, miễn là vẫn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Các loại quy chế nội bộ thông dụng trong công ty

 • Quy chế quản trị nội bộ cho bộ máy lãnh đạo Công ty;
 • Quy chế quản trị nhân sự: quy định về tuyển dụng lao động, đào tạo nhân sự;
 • Quy chế quản lý tài chính;
 • Quy chế quy định chế độ kiểm kê tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
 • Quy chế tiền lương, tiền thưởng;
 • Quy chế nâng lương, nâng bậc
 • Quy chế quản lý hợp đồng kinh tế của Công ty;
 • Nội quy lao động, kỷ luật, khen thưởng của Công ty;
 • Thỏa ước lao động tập thể
 • Quy chế đầu tư
 • Quy chế về văn hóa doanh nghiệp
 • Quy chế về quy tắc ứng xử với khách hàng
 • Quy chế bảo vệ bí mật nội bộ
TÊN TỔ CHỨC,

DOANH NGHIỆP(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng … năm ……..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, CHỦ SỞ HỮU, CHỦ DOANH NGHIỆP)

TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

         Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;

          Căn cứ Luật kế toán năm 2015 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

          Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của tên tổ chức, doanh nghiệp;

        Căn cứ Biên bản họp HĐQT (HĐTV)tên tổ chức, doanh nghiệp ngày …/…./…..về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của tên tổ chức, doanh nghiệp;

          Căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ trong tên tổ chức, doanh nghiệp.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/…… Những quy định trước đây trái với quy định này đều hết hiệu lực thi hành.

Điều 3: Ban điều hành công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

– Như điều 3;

– Lưu TCKT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ SỞ HỮU, CHỦ DOANH NGHIỆP)

CHỦ TỊCH

 

 

TÊN TỔ CHỨC,

DOANH NGHIỆP(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP (1)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

          Quy chế này quy định các nội dung, hình thức và định mức chi tiêu của các khoản chi phí phát sinh áp dụng trong nội bộ tên tổ chức, doanh nghiệp (Sau đây gọi tắt là công ty).

            Quy chế này là một trong những cơ sở để Ban điều hành công ty, các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị, bộ phận, cá nhân đề xuất lãnh đạo phê quyệt các khoản chi tiêu nhằm định hướng và thống nhất quản lý tài chính trong nội bộ công ty.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

          Thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản chi, để giảm chi phí và hạ giá thành dịch vụ, tăng lợi nhuận cho Công ty, khuyến khích các cán bộ, công nhân người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sử dụng kinh phí tiết kiệm đúng mục đích và có hiệu quả.

          Quy chế chi tiêu nội bộ được phổ biến, công khai cho Ban điều hành công ty, các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị, bộ phận, cá nhân trong Công ty biết để thực hiện và kiểm tra, giám sát.

Chương II

NGUYÊN TẮC CHI TIÊU

Điều 3: Nguyên tắc chi tiêu

Tổng Giám đốc/Chủ tịch công ty là người phê duyệt tất cả các khoản chi tiêu của công ty;

Các khoản chi tiêu phải đúng mục đích, tiết kiệm, chống lãng phí, hiệu quả, hợp pháp;

Các khoản chi tiêu phải có chứng từ hợp lý, hợp lệ;

Phòng tài chính – kế hoạch chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát tất cả các khoản chi tiêu trong Công ty.

Điều 4: Các khoản chi tiêu:

 • Chi lương, BHXH, lương làm thêm giờ, quỹ khen thưởng, phúc lợi, nghỉ phép, cơm ca, phụ cấp ca ba;
 • Công tác phí;
 • Chi phí mua sắm TSCĐ, CCDC, chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ;
 • Chi phí văn phòng thẩm, CCDC, điện, nước sinh hoạt, điện thoại, internet;
 • Chi phí tiếp khách, hội nghị;
 • Chi phí nhiên liệu chạy xe ô tô, máy phát điện;
 • Chi phí khác (nếu có);

Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng trên nguyên tắc: Thảo luận dân chủ, công khai rộng rãi trong toàn Công ty, có ý kiến tham gia của tổ chức Công đoàn đồng thời được thông qua hội nghị cán bộ, công nhân, người lao động hàng năm.

 1. Quy chế bao gồm các qui định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức áp dụng thống nhất trong toàn Công ty đảm bảo cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, sử dụng có hiệu quả kinh phí và tăng cường công tác quản lý trên nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, phân phối theo lao động và trách nhiệm.
 2. Chủ tịch HĐQT có quyền quy định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi, do Nhà nước qui định cho từng nội dung hoạt động trong doanh thu từ hoạt động dịch vụ công ích, song không vượt quá hai lần so với định mức quy định.
 3. Những nội dung chưa ban hành chế độ, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ phù hợp với nguồn tài chính của Công ty.

CHƯƠNG III

NHỮNG NỘI DUNG CHI 

Mục 1

TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Điều 5: Tiền lương

          Tiền lương là khoản tiền mà Công ty trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

          Công ty đảm bảo trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

          Tiền lương, tiền công được trả qua tài khoản cá nhân của người lao động, được mở tại ngân hàng hoặc trả trực tiếp bằng tiền mặt.

          Trong tháng người lao động được ứng không quá 2/3 số lương của tháng đang làm việc và được thanh toán lương tháng trước vào cuối tháng sau.

Điều 6: Xác định quỹ tiền lương của Công ty

          Quỹ tiền lương được xác định theo năm tương ứng với năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty

Điều 7: Phương thức trả lương: theo Quy chế phân phối thu nhập

Điều 8: Thanh toán bảo hiểm xã hội

 1. Chi trả bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ ốm, con ốm, nghỉ thai sản, tai nạn,… căn cứ vào các loại giấy cho phép nghỉ của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản khác có liên quan.
 2. Trong trường hợp đặc biệt người lao động nghỉ việc vì những lý do nêu trên mà không có giấy cho phép nghỉ của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thì chỉ được thanh toán chế độ khi có quyết định của Chủ tịch công ty/giám đốc công ty trong đó ghi rõ mức hưởng và nguồn kinh phí để chi trả.

Điều 9: Tiền lương làm thêm giờ và công việc đột xuất

 1. Nguyên tắc:

Căn cứ vào thực tế nhu cầu công việc, nếu cần thiết phải bố trí lao động làm thêm giờ, các đơn vị, bộ phận lập đề nghị phát sinh làm thêm giờ được Chủ tịch công ty/giám đốc công ty phê duyệt, có chấm công cụ thể.

 1. Thanh toán:

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;

Căn cứ tình hình tài chính của đơn vị, Chủ tịch HĐQT quyết định về việc người lao động làm thêm giờ có thể được trả lương theo công việc đang làm như sau:

          – Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

          – Vào ngày nghỉ hằng tuần (chủ nhật), ít nhất bằng 200% (do đặc thù ngành nghề, công việc phải phục vụ 364/365 ngày/năm. Công nhân trực tiếp sản xuất, lãnh đạo Xí nghiệp, Nhà máy, Đội cơ giới, Ban kiểm tra khi làm việc, trực vào ngày chủ nhật Công ty bố trí nghỉ bù vào ngày thường, do đó không được thanh toán chế độ làm ngày chủ nhật)

          – Vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Nhà nước ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

 1. Những công việc đột xuất phát sinh khác như phòng chống lụt bão, giải tỏa các điểm rác tồn đọng….căn cứ vào tình hình tài chính thực tế Chủ tịch công ty/giám đốc công ty sẽ quyết định mức thanh toán chi trả trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 10:…………..

tag: cổ phần tnhh gì thương mại tải mtv đại abc khoán thép bắc 2017 2016 2018 du dược phẩm học in english fpt hương giang danh hodeco kết kiều hối trúc sàn mẹ may 10 bán nợ tiến niêm yết đòi sự nhánh 2019 phạt vinamilk rủi ro samsung xổ soạn sơn vissan website bổ bầu cử hoat dong download đức khải đăng ký đua cổ phần 2018 tnhh gì thương mại mtv đua nợ biểu đại download may 10 phạt tiếng anh inax bỏ trốn biển bảng bán khoán thuê du dấu đi email gắn đấu hồi viết xếp hạng lữ 5 internet in lựa chọn đòi niêm yết treo cờ 3 trích cổng sáp sao y mail dùng uống vedan lái phạt xếp hạng y đại niêm yết sao tin trạm tủ thuốc bổ cổ phần bán thang bảng dấu chia tức chuyển nhượng thiên trích mô lớn tnhh mtv gì khoán vay du nhơn kiện địa học kết đua vinaconex nhánh thép bắc thiện may đòi nợ đại báo cáo 2018 cổ phần phạt tnhh 1tv đông vay tỷ nợ xấu thuê bổ tải mau kiện giáo dục gì mẹ treo biển kích thước bảng bán sự chia dấu đi du viết internet iso download in ấn logistics mtv viễn mobifone nhánh pccc y trạm tnhh bổ mtv nhánh báo tin sáp chia thôi kiện dược thuật du học giáo dục phẩm trúc khắc dấu bds mỹ massage khẩu pccc phần mềm quảng cáo sĩ tải dùng cổ mô đại cổng bãi 2018 phó đổi phạt tủ thuốc giam doc cong gì xếp thoái hạng phá chuyển bán 95 thuế khu cử đi phi thọ mau iso cháy pccc cong bổ thủ dự án sự form khiển phó chánh đổi giam doc cp kiện tnhh đăng ký dược phẩm thuật du học giáo dục trúc khắc dấu danh nhánh bđs mỹ khẩu cháy phần mềm gì quảng cáo sĩ tải vật thuê vay hỗ trợ báo mtv vừa nhỏ cổ