Quyết định thành lập ban vì sự tiến bộ phụ nữ

 Quyết định thành lập ban vì sự tiến bộ phụ nữ

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               

Số:1185 /QĐ-UBND                                                 Quảng Điền, ngày 01  tháng 7  năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện.

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ đến năm 2010;

Căn cứ Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ;

Căn cứ Công văn số 156/HD-UBQG, ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ;

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Thông báo số 14/TB-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận về việc báo cáo hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh năm 2007 và kế hoạch năm 2008;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện,

QUYẾT  ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện, gồm các ông ( bà ) có tên sau:

1.Ông Trần Giải-Phó chủ tịch UBND huyện                     -Trưởng ban.

2.Bà Phan Thị Cúc-Chủ tịch Hội LHPN huyện                 – Phó ban.

3.Ông Phạm Văn Bửu-Trưởng phòng Nội vụ huyện          -Thành viên.

4.Ông Hoàng Văn Hữu-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch-Thành viên.

5.Ông Nguyễn Trọng Thành-Trưởng phòng Y tế huyện    -Thành viên

6.Ông Phan Văn Hưng-Trưởng phòng GD-ĐT huyện       -Thành viên.

7.Ông Trần Lợi-Phó phòng LĐ-TB và XH huyện             -Thành viên.

8.Ông Hồ Hiền-Phó phòng Tư pháp huyện                       -Thành viên.

Cử tổ thư ký giúp việc cho Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện gồm các ông (bà ) sau:

1.Bà Hồ Thị Thúy Hằng-Phó Chủ tịch  Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

2.Ông Ngô Thời Lai-Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Điều 2.

1.Ban vì sự tiến bộ phụ nữ có nhiệm vụ:

-Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng, thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình và dự án tại địa phương; xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

-Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn về luật pháp, chính sách đối với phụ nữ, về Công ước Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), về bình đẳng giới.

-Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tình hình tổ chức và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các xã, thị trấn.

-Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban, trong đó quy định rõ lề lối làm việc và trách nhiệm của từng uỷ viên. Duy trì, phát triển bộ máy và hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các xã, thị trấn.

-Triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ theo hướng dẫn của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

-Định kỳ tổ chức khảo sát thực trạng bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ ở địa phương. Đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời và có hiệu quả tình trạng bất bình đẳng, vi phạm luật pháp, chính sách đối với phụ nữ.

2.Tổ thư ký có nhiệm vụ: Giúp Ban vì sự tiến bộ phụ nữ kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo các hoạt động liên quan vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện.

Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện được quyền sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện và Phó Trưởng ban được quyền sử dụng con dấu của đơn vị mình (Hội Liên hiệp Phụ nữ ) để điều hành các hoạt động của Ban.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 385/QĐ-UB ngày 05 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch Hội Liện hiệp Phụ nữ huỵên, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông ( bà ) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                                                                 TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

-Như điều 5;                                                                         CHỦ TỊCH

-Ban VSTBPN tỉnh;

-Thường vụ Huyện uỷ;

-TT.HĐND huyện;

-CT, PCT UBND huyện;                                                                                (Đã ký)

-Lãnh đạo VP+CVVX;

-Lưu VT.                                                                           

 

                                                                                    Nguyễn Mới      

 

 

tag: trường   thpt   20/10   8/3   vn   chi   kỷ   niệm   lịch   ai   biểu   kiện   ý   trở   nào   khi   20   10   88   89   87   mẫu   tiếng   anh   2019   là   người